EN PL
International legal regulations in the area of cybersecurity
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Prawa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
 
Publication date: 2021-03-01
 
 
Cybersecurity and Law 2019;1(1):115-141
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article compares and analyses the acts of international law on the cybercrime. Firstly, the analysis of multilateral international agreements was made. Next, bilateral international agreements and legislative resolutions of international organizations were analysed. On that basis, conclusions concerning the range and forms of international cooperation in the field of cyber-security were formulated.
 
REFERENCES (12)
1.
Adamski A., Rządowy projekt dostosowania polskiego Kodeksu karnego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, www.cert.pl.
 
2.
Badźmirowska-Masłowska K., Fighting against child sexual abuse and child sexual exploitation in Europe. Media and internet perspective [w:] M. Sitek, G. Dammacco, A. Ukleja, M. Wójcicka (red.), Europe of Founding Fathers. Investement in the Common future, Olsztyn 2013.
 
3.
Cieślak D., Konwencja przeciw cyberprzestępczości, www. computerworld.pl.
 
4.
Gady F.S., Have China and Russia Agreed Not to Attack Each Other in Cyberspace?, http://thediplomat.com/2015/05....
 
5.
Głowacka D., Konwencja o cyberprzestępczości – konieczność ratyfikacji, potrzeba rewizji, http://www.europapraw.org/file....
 
6.
Kraft W., Streit C., Ideas on the Establishment of an International Court for Cyber Crime, World Council for Law Firms and Justice (WCLF) 2011.
 
7.
Radoniewicz F., Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016.
 
8.
Decyzja Ramowa Rady w sprawie ataków na systemy informatyczne z dnia 24 lutego 2005 r., nr CELEX 3200F0222.
 
9.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotycząca ataków na systemy informatyczne i zastępująca decyzję ramową Rady 2005/222/ WSiSW, nr CELEX 32013L0040.
 
10.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej z dnia 12 lipca 2002 r., nr CELEX 32002L0058.
 
11.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 r., nr CELEX 32013R0526.
 
12.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji z dnia 10 marca 2004 r., nr CELEX 32004R0460.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top