EN PL
Neoimperializm w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
 
Publication date: 2022-12-06
 
 
Cybersecurity and Law 2022;8(2):265-277
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rosja jest krajem, w którym przestrzeń odgrywa istotną rolę w kształtowaniu wyobraźni politycznej władzy, a także społeczeństwa. Rosjanie postrzegają swój kraj jako unikalny i wielki, a naród jako wyjątkowy. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) był porażką, z którą trudno było się pogodzić. Powstała wówczas swoista „próżnia geopolityczna” wywołała rywalizację światowych mocarstw o rozszerzenie swoich sfer wpływów. Po objęciu władzy przez Władimira Putina Rosja przystąpiła do odzyskiwania utraconych wpływów i terenów. Kurs polityczny stał się wyraźny i oczywisty – odbudowa potęgi Rosji metodą imperialną. Celem rozważań jest wykazanie realizowanej przez władze Rosji polityki bezpieczeństwa o charakterze imperialnym w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym. W aspekcie metodologicznym wykorzystano analizę materiałów źródłowych, literaturę przedmiotu, doniesienia medialne i prasowe oraz obserwację rozwoju sytuacji. Wynikiem powyższego jest teza, że Rosja jako spadkobierca wielkiego imperium nie potrafi pogodzić się z utratą mocarstwowej pozycji na świecie. Analiza wydarzeń z jej udziałem na arenie międzynarodowej prowadzi do konkluzji, że dąży ona do konfliktu o bliżej nieokreślonym charakterze.
 
REFERENCES (28)
1.
Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009.
 
2.
Mała encyklopedia PWN, red. M. Burek, Warszawa 2000.
 
3.
Cornell S.E., Starr F., The Guns of August 2008: Russia’s War in Georgia. Studies of Central Asia and the Caucasus, New York 2009.
 
4.
Dyś M., Kwestie militarne i strategiczne konfliktów w Czeczenii (1994–2008), 2009, https://histmag.org/Military-a... [dostęp: 17.09.2021].
 
5.
Falkowski M., Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej, „Prace OSW” 2008, nr 23.
 
6.
German T.C., Bloch B., The South Ossetia Conflict: Collision of Georgian and Russian Interests, „Politique Étrangère” 2006, nr 1.
 
7.
Łączne budżety wojskowe Chin i Rosji przewyższają amerykański, 11.06.2021, https://www.defence24.pl/laczn... [dostęp: 22.08.2021].
 
8.
Kot-Wojciechowska J., Polityka Władimira Putina a kwestia rosyjskiej tożsamości narodowej, „Historia@Teoria” 2018, nr 7.
 
9.
Kowalczyk K.A., Geopolityczne dążenia współczesnej Rosji, „Przegląd Geopolityczny” 2019, nr 27.
 
10.
Legieć A., Rosyjski rozejm – perspektywy konfliktu o Górski Karabach, „Biuletyn PISM” 2020, nr 246.
 
11.
Legucka A., Polityka Rosji wobec Arktyki, „Biuletyn PISM” 2020, nr 136.
 
12.
Matuszek E., Narody Północnego Kaukazu. Historia – kultura – konflikty (1985–1991), Toruń 2007.
 
13.
McMahon R., Cold War: A Very Short Introduction, Oxford–New York 2003.
 
14.
Minzarari D., Russia’s Stake in the Nagorno-Karabakh War: Accident or Design?, Stiftung Wissenschaft und Politik, 12.11.2020, https://www.swp-berlin.org/en/... [dostęp: 10.09.2021].
 
15.
Oliker O., Russia’s Chechen Wars 1994-2000: Lessons from the Urban Combat, Santa Monica, CA–Arlington, VA–Pittsburgh, PA 2001.
 
16.
Olszański T.A., Sarna A., Wierzbowska-Miazga A., Konsekwencje aneksji Krymu, 19 marca 2014, https://www.osw.waw.pl/pl/publ... [dostęp: 2.09.2021]
 
17.
Piotrowski M.A., Raś K., Wzrost zagrożenia rosyjskiego w raportach bałtyckich służb specjalnych, „Biuletyn PISM” 2016, nr 44.
 
18.
Raś M., Włodkowska A., Bezpieczeństwo obszaru WNP [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008.
 
19.
Siegień W., Figury dzieciństwa w militarystycznym dyskursie w Związku Radzieckim i we współczesnej Rosji, „Problemy wczesnej Edukacji/Issues in Early Education” 2016, nr 4.
 
20.
Tomczyk R., Rosyjska doktryna eurazjatycka, „Acta Politica Polonica” 2019, nr 1.
 
21.
Topolski I., Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Zakaukazia [w:] Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Lublin 2008.
 
22.
Trusewicz I., Rosja: rekordowe wydatki na wojsko w czasie pandemii, 2020, https://www.rp.pl/biznes/art49... [dostęp: 22.08.2021].
 
23.
Van Herpen M.H., Putin’s Wars: The Rise of Russia’s New Imperialism, wyd. 2, Lanham 2015.
 
24.
Wawrzusiszyn A., Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej, Olsztyn 2020.
 
25.
Westerlund F., Russia’s Military Strategy and Force Structure in Kaliningrad, „RUFS Briefing” 2017, nr 40.
 
26.
Włodkowska A., Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Wspólnoty Niepodległych Państw [w:] Polityka zagraniczna Rosji, red. S. Bieleń, M. Raś, Warszawa 2008.
 
27.
Zaheena R., Why are China and Russia strengthening ties?, 2021, 25 November, https://www.aljazeera.com/news... [dostęp: 10.01.2022].
 
28.
Zaniewicz M., Znaczenie i konsekwencje militaryzacji Krymu przez Rosję, „Biuletyn PISM” 2020, nr 36.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top