EN PL
Operational Control pursuant to the Act on State Protection Service
 
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Law, War Studies University
 
2
Institute of Legal Sciences of the Faculty of Law and Administration, Opole University
 
 
Data publikacji: 06-12-2022
 
 
Cybersecurity and Law 2022;8(2):123-145
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Operational control is one of the most important powers of the state police services, including, since 2018, the State Protection Service (Służba Ochrony Państwa – SOP). The analysis of the title issue presented in the article leads to the conclusion that the shape of the operational control, which is a novum in the security service, which is the SOP, does not differ from the solutions used in regulating the operational powers of other Polish services, both in terms of the principles and procedure of applying control operational, and the (technical) ways of using this power in practice.
 
REFERENCJE (26)
1.
Bożek M., Zwalczanie przestępstw jako ustawowe zadanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Stan obecny i postulaty de lege ferenda, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, vol. 24, no. 1.
 
2.
Bożek M. et al., Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014.
 
3.
Bożek M. et al., Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.
 
4.
Dudka K., Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych w projekcie kodeksu postępowania karnego z 1991 r., „Przegląd Sądowy” 1994, no. 7–8.
 
5.
Dudka K., Podsłuch komputerowy w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia praktyczne, „Prokuratura i Prawo” 1999, no. 1.
 
6.
Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1996.
 
7.
Herzog A., Wykorzystanie materiałów operacyjnych w postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów, „Prokuratura i Prawo” 2007, no. 2.
 
8.
Hoc S., O potrzebie nowelizacji art. 5 ust. 1 pkt 2b ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, „Przegląd Policyjny” 2011, no. 3.
 
9.
Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, vol. 1, Warszawa 1999.
 
10.
Kryminalistyka, ed. J. Widacki, Warszawa 2002.
 
11.
Kurzępa B., Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych według kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 1999, no. 3.
 
12.
Lityński M., Czynności operacyjne w procesie karnym, „Państwo i Prawo” 1961, z. 6.
 
13.
Machlańska J., Dowód z podsłuchu procesowego a ochrona tajemnicy obrończej, „Palestra” 2016, no. 1–2.
 
14.
Mąka J., Kontrola operacyjna i podsłuch – ocena na tle praktycznego stosowani, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2011, no. 4.
 
15.
Obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Komentarz do wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, eds. M. Karpiuk, P. Sobczyk, Olsztyn 2018.
 
16.
Opaliński B., Rogalski M., Szustakiewicz P., Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Komentarz, Warszawa 2017.
 
17.
Pachnik K., Odpowiedzialność karna duchownego przed sądem powszechnym, „Prokurator” 2011, no. 3.
 
18.
Pawelec K.J., Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, Warszawa 2010.
 
19.
Pikulski S., Działania operacyjne Policji, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1996, no. 2.
 
20.
Rogalski M., Kontrola korespondencji, Warszawa 2016.
 
21.
Samborski E., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2008.
 
22.
Schaff L., Zakres i formy postępowania przygotowawczego, Warszawa 1961.
 
23.
Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, eds. G. Rdzanka, G. Tokarz, Wrocław 2009.
 
24.
Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa. Historia i współczesność, ed. M. Górka, Toruń 2016.
 
25.
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz do art. 1–67, ed. M. Karpiuk, Olsztyn 2019.
 
26.
Walczuk K., Bożek M., Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania organizacji i funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Siedlce 2015.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top