EN PL
Przeszukanie systemów informatycznych oraz informatycznych nośników danych w kodeksie postępowania karnego
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej, Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej
 
 
Publication date: 2022-12-06
 
 
Cybersecurity and Law 2022;8(2):146-159
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Tematem niniejszego opracowania jest czynność operacyjna polegająca na przeszukiwaniu systemów informatycznych (zarówno połączonych z innymi systemami informatycznymi, jak i stanowiącymi samodzielne jednostki), „urządzeń zawierających dane” oraz (informatycznych) nośników danych. Problematyka ta została uregulowana poprzez odesłanie zawarte w art. 236a kodeksu postępowania karnego z 1997 roku do przepisów rozdziału 25 „Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie” przewidującego odpowiednie ich stosowanie do dysponenta i użytkownika urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego w zakresie danych przechowywanych w tym urządzeniu lub systemie albo na nośniku znajdującym się w jego dyspozycji lub użytkowaniu, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.
 
REFERENCES (15)
1.
Aleksandrowicz T.R., Liedel K., Społeczeństwo informacyjne– sieć – cyberprzestrzeń. Nowe zagrożenia [w:] Sieciocentryczne bezpieczenstwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, red.
 
2.
K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz, Warszawa 2014.
 
3.
Clough J., Principles of Cybercrime, Nowy Jork 2013.
 
4.
Chrabkowski M., Gwizdała K., Zabezpieczenie dowodów elektronicznych, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 12.
 
5.
Grajewski J., Steinborn S., [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1–424 Kodeksu postępowania karnego, red. L. K. Paprzycki, LEX/el. 2015.
 
6.
Lach A., Gromadzenie dowodów elektronicznych po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 10.
 
7.
Lach A., Karnoprocesowe instrumenty zwalczania pedofilii i pornografii dziecięcej w Internecie, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 10.
 
8.
Lach A., Przeszukanie na odległość systemu informatycznego, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 9.
 
9.
Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2012.
 
10.
Radoniewicz F., Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016.
 
11.
Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013.
 
12.
Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1995.
 
13.
Kodeks postępowania karnego, t. 2, Komentarz do art. 167–296, red. nauk. R.A. Stefański, S. Zabłocki, Warszawa 2019.
 
14.
Trąbiński P., Podział kompetencji w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa [w:] Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, Warszawa 2017.
 
15.
Wall D., Cybercrime. The Transformation of Crime in the Information Age, Malden 2015.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top