EN PL
Responsibility on the network – the diagnosis of the current state
 
More details
Hide details
1
Instytut Prawa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Mediów, Własności Intelektualnej i Nowych Technologii
 
 
Publication date: 2021-03-01
 
 
Cybersecurity and Law 2019;1(1):73-91
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article deals with the diagnosis of the current state in relation to responsibility in the flexible area of cyberspace which is itself hard to define, in the context of security, especially its transsectoral informative part; Polish statutory, strategic and program solutions are presented in the light of EU standards. The study includes a review of threats (mainly information and ICT infrastructure) and their scopes (systemic, economic, socio-cultural) and addressees obliged to preventive and eradication activities (primarily public authorities, but also other, e.g. commercial entities or representatives operating on the market of information society); it also touches on the substantive and institutional cooperation issues at the European level.
 
REFERENCES (14)
1.
Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2006, s. 244.
 
2.
Barta J., Markiewicz R., Wstęp [w:] J. Barta, R. Markiewicz (red.), Handel elektroniczny. Problemy prawne, Kraków 2005.
 
3.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberprzestępczość jako paradygmat pojęcia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2016, nr 3.
 
4.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii, Warszawa 2015.
 
5.
Goban-Klas T., Cywilizacja medialna, Warszawa 2005.
 
6.
Grzelak M., Lidel K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 22.
 
7.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa 2011.
 
8.
Siwicki M., Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie. Aspekty prawno-karne, Warszawa 2011.
 
9.
Suchorzewska A., Ochrona prawna systemówin formatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem, Warszawa 2012.
 
10.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 156, poz. 1301).
 
11.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. nr 113, poz. 985).
 
12.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565).
 
13.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. nr 62, poz. 558).
 
14.
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 1560).
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top