EN PL
Uposażenie żołnierzy zawodowych
 
More details
Hide details
1
referent prawny, 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu
 
 
Publication date: 2022-12-06
 
 
Cybersecurity and Law 2022;8(2):113-122
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Podstawowym elementem systemu wynagradzania żołnierzy zawodowych jest uposażenie zasadnicze, którego wysokość jest uzależniona od zajmowanego stanowiska, wykonywanych zadań służbowych, ponoszonej odpowiedzialności i wymaganych kwalifikacji. Składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków. Otrzymanie dodatków zależy od wystąpienia określonych okoliczności. Ustawa pragmatyczna przewiduje sześć dodatków stałych, których przyznanie żołnierzowi spełniającemu wymagania wskazane przez ustawodawcę jest obligatoryjne.
 
REFERENCES (9)
1.
Chomoncik S., Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Komentarz, Toruń 2019.
 
2.
Czechowski M., Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych, Toruń 2016.
 
3.
Jarmołowicz W., Sikora T., Status społeczny i pozycja społeczno-ekonomiczna żołnierzy zawodowych na polskim rynku pracy, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2016, t. 100.
 
4.
Jaśkiewicz W., Rozwój sytuacji prawnej pracowników administracji państwowej w Polsce Ludowej [w:] Pracownicy w administracji w PRL, red. Łętowski J., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984.
 
5.
Nowak D., Służba wojskowa jako element powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny, „Wiedza Obronna” 2019, nr 3.
 
6.
Rąpała D., Zawodowa służba wojskowa w Polsce. Przyczynek do rozważań [w:] Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym. Zagadnienia wybrane, red. Opaliński B., Szustakiewicz P., Warszawa 2015.
 
7.
Szustakiewicz P., Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012.
 
8.
Szustakiewicz P., Świadczenia pieniężne związane z prawem do lokalu mieszkalnego emerytów i funkcjonariuszy służb mundurowych w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Ius Novum” 2013, nr 3.
 
9.
Zieliński T., Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa 1997.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top