EN PL
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej
 
More details
Hide details
1
1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu
 
 
Publication date: 2022-02-07
 
 
Cybersecurity and Law 2021;6(2):167-178
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Służba zawodowa w wojsku wymaga szczególnych predyspozycji zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Jest to związane ze szczególnym rodzajem zadań stojących przed siłami zbrojnymi. Organami powołanymi do weryfikacji przydatności do zawodowej służby wojskowej pod kątem psychicznym i fizycznym są wojskowe komisje lekarskie. Komisje te wydają orzeczenia przyznające odpowiednią kategorię zdolności do pełnienia takiej służby
 
REFERENCES (13)
1.
Borkowski J., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. B. Adamiak, J. Borkowski, Warszawa 2008.
 
2.
Chomoncik S., Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Komentarz, Toruń 2019.
 
3.
Holiczko K., Opieka zdrowotna w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Prawo wojskowe, red. W. Kitler, D. Nowak, M. Stepnowska, Warszawa 2017.
 
4.
Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX 2013.
 
5.
Karpiuk M., Orzekanie przez wojskowe komisje lekarskie o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2016, nr 1.
 
6.
Karpiuk M., Postępowanie w sprawie odszkodowania przysługującego w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową, „Zeszyty Naukowe WSIZiA” 2016, nr 1.
 
7.
Karpiuk M., Służba wojskowa żołnierzy zawodowych, Olsztyn 2019.
 
8.
Kmieciak Z., Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
 
9.
Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 1, Komentarz do art. 1–103, LEX 2010.
 
10.
Majchrzak B. [w:] Postępowanie administracyjne, red. W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Warszawa 2018.
 
11.
Miłosz M. [w:] Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, red. A. Bochetyn, M. Miłosz, t. 2, Gdańsk 2019.
 
12.
Wojtunik P., Pojęcie, źródła i przedmiot prawa stosunków służbowych, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 8.
 
13.
Zimmermann J., Administracyjny tok instancji, Kraków 1986.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top