EN PL
Vehicle technical malfunctions and their impact on traffic safety
 
More details
Hide details
1
Department of Social Science, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Cybersecurity and Law 2019;2(2):51-59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Traffic safety is closely interrelated to the technical condition of vehicles participating in road transport. The said condition should be understood comprehensively, not only in terms of technical fitness, equipment, loading methods, and safe passenger transport, but also from the perspective of passive safety aimed at minimising the impact of accidents. Unfortunately, the issues of providing passive safety, and its deficiencies, are often neglected, yet it is also crucial to penal liability. It is certain that the deficiencies identified are part of cause-and-effect relationships which are very often difficult to define in a straightforward way.
 
REFERENCES (33)
1.
Bachrach A., Przestępstwa i wykroczenia drogowe w prawie polskim, Warszawa 1980.
 
2.
Czuryk M., Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 3.
 
3.
Czuryk M., Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, Olsztyn 2017.
 
4.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.
 
5.
Gaberle A., Wypadki drogowe. Aspekty kryminologiczne, Warszawa 1986.
 
6.
Karpiuk M., Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, nr 4.
 
7.
Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 
8.
M. Karpiuk M., Activities of the local government units in the scope of telecommunication, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 1.
 
9.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9.
 
10.
Karpiuk M., Pomoc Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej udzielana Policji, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2018, nr 1.
 
11.
Karpiuk M., Position of County Government in the Security Space, „Internal Security” 2019, nr 1.
 
12.
Karpiuk M., Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, nr 2.
 
13.
Karpiuk M., Safety as a legally protected value, „Zeszyty Naukowe KUL” 2019, nr 3.
 
14.
Karpiuk M., Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w tych formacjach, Olsztyn 2017.
 
15.
Karpiuk M., Służba wojskowa żołnierzy zawodowych, Olsztyn 2019.
 
16.
Karpiuk M., Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 2.
 
17.
Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.
 
18.
Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017.
 
19.
Kitler W., Czuryk M., Karpiuk M. (red.), Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, Warszawa 2013.
 
20.
Klewek D., Dopuszczenie pojazdów mechanicznych do ruchu i jego znaczenie dla bezpieczeństwa komunikacji drogowej, Siedlce 2019.
 
21.
Pawelec K., Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe, Warszawa 2018.
 
22.
Pawelec K., Na drodze, Warszawa 1983.
 
23.
Pawelec K., Realizacja znamion przestępstwa dopuszczenia do ruchu pojazdu bezpośrednio zagrażającego bezpieczeństwu ruchu, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 21.
 
24.
Pawelec K., Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, Warszawa 2017.
 
25.
Pawelec K., Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, Warszawa 2016.
 
26.
Postanowienie SN z dnia 8 marca 2017 r., III KK 345/16, LEX nr 2242366.
 
27.
Uchwała SN z dnia 15 lutego 1977 r., VII KZP 22/76, OSNKW 1977, nr 3, poz. 17.
 
28.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 26 stycznia 2018 r., II Aka 194/18, LEX nr 2645350.
 
29.
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2016 r., II Aka 201/16, LEX nr 2115443.
 
30.
Wyrok SN z dnia 15 listopada 2013 r., II KK 6/12, OSNKW 2013, nr 5, poz. 39.
 
31.
Wyrok SN z dnia 15 listopada 2017 r., IV KK 293/17, LEX nr 2395394.
 
32.
Wyrok SN z dnia 27 lipca 1976 r., VI KRN 113/76, OSNKW 1976, nr 10–11, poz. 129.
 
33.
Wyrok SN z dnia 29 stycznia 1973 r., Rw 1421/72, WPP 1974, nr 1.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top