EN PL
The use of selected social concepts and educational programmes in counteracting cyberspace threats
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Cybersecurity and Law 2019;2(2):61-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article demonstrates the importance of the aspects of social life which include prevention and education at all possible stages of using cyberspace. It encompasses a characterisation of the primary concepts and programmes associated with developing a sense of security in individuals in cyberspace. Focus was placed on major social and educational projects with an impact on security. The keynote of the article is that personal (individual) security, in addition to the sense of peace and stability and health security, have an essential impact on the sense of security of people using modern ICT technologies. All this is related to appropriate attitudes and experiences, at the same time defining the focus area for the responsible State bodies (services, organisations, institutions).
 
REFERENCES (42)
1.
Bożek M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Walczuk K., Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.
 
2.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Zalasińska K., Prawo bezpieczeństwa kulturowego, Siedlce 2016.
 
3.
Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004.
 
4.
Czuryk M., Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 3.
 
5.
Czuryk M., Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, Olsztyn 2017.
 
6.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.
 
7.
Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.
 
8.
Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Prawo zarządzania kryzysowego. Zarys systemu, Olsztyn 2016.
 
9.
Czuryk M., Kostrubiec J., The legal status of local self-government in the field of public security, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, nr 1.
 
10.
Gierszewski J., Pieczywok A., Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Warszawa 2018.
 
11.
Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa 1997.
 
12.
Jacobs J., The Death and Life of Great American Cities, Random House Inc, 1992.
 
13.
Karpiuk M., Activities of the local government units in the scope of telecommunication, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 1.
 
14.
Karpiuk M., Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, nr 4.
 
15.
Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 
16.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9.
 
17.
Karpiuk M., Pomoc Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej udzielana Policji, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2018, nr 1.
 
18.
Karpiuk M., Pomoc społeczna jako instytucja umożliwiająca rodzinom przezwyciężanie trudnych. sytuacji życiowych i jej miejsce w sferze bezpieczeństwa socjalnego, „Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 1.
 
19.
Karpiuk M., Position of County Government in the Security Space, „Internal Security” 2019, nr 1.
 
20.
Karpiuk M., Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, nr 2.
 
21.
Karpiuk M., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 3.
 
22.
Karpiuk M., Safety as a legally protected value, „Zeszyty Naukowe KUL” 2019, nr 3.
 
23.
Karpiuk M., Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w tych formacjach, Olsztyn 2017.
 
24.
Karpiuk M., Służba wojskowa żołnierzy zawodowych, Olsztyn 2019.
 
25.
Karpiuk M., Tereny zamknięte ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa ustanawiane przez organy administracji rządowej, „Ius Novum” 2016, nr 4.
 
26.
Karpiuk M., Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Humanum” 2018, nr 2.
 
27.
Karpiuk M., Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 2.
 
28.
Karpiuk M., Zadania administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa społecznego dotyczące wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i odnoszące się do systemu pieczy zastępczej, „Społeczeństwo i Rodzina” 2018, nr 3.
 
29.
Karpiuk M., Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w czasie stanów nadzwyczajnych [w:] M. Karpiuk, M. Mazuryk, I. Wieczorek (red.), Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, Łódź 2017.
 
30.
Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.
 
31.
Karpiuk M., Kostrubiec J., The Voivodeship Governor’s Role in Health Safety, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, nr 2.
 
32.
Karpiuk M., Prokop K., Sobczyk P., Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017.
 
33.
Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017.
 
34.
Kitler W., Czuryk M., Karpiuk M. (red.), Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, Warszawa 2013.
 
35.
Kossowska A., Uwarunkowania i konsekwencje lęku przed przestępczością [w:] J. Królikowska (red.), Problemy społeczne w grze politycznej, Warszawa 2006.
 
36.
Marczuk K.P., Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2012.
 
37.
Pałkiewicz J., Dżungla miasta. Klucz do bezpieczeństwa, Poznań 2013.
 
38.
Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa społecznego, Lublin 2018.
 
39.
Serafin T., Parszowski S., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Warszawa 2011.
 
40.
Siemaszko A. (red.), Geografia występku i strachu, Warszawa 2007.
 
41.
Szweda E., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Najbliżej człowieka, Warszawa 2016.
 
42.
Urban A., Wpływ ukształtowania przestrzeni publicznej na bezpieczeństwo społeczności lokalnych, „Zeszyty Naukowe AON” 2012, „Dodatek”.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top