EN PL
Wokół definicji cyberbezpieczeństwa
 
More details
Hide details
1
Katedra Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
2
Katedra Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):123-132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The concept of cyber security has become part of the reality of the late 20th and 21st centuries. This term is understood as a system that blocks threats consisting in destroying, changing and unauthorized interception of data. The importance of the cybersecurity problem was emphasized by making legal regulations in the legislation of many countries around the world, including Poland, the United States, Russia and China, and on the basis of the provisions of state associations or international organizations, which is reflected in the relevant regulations of the European Union. The concept of cyber security is multi-faceted, becoming an object of interest not only to countries or organizations, but also to individual individuals living in given communities. The progressive digitization of many areas of life, regardless of the geographical location of the country, means that the need to ensure the proper and safe functioning of this sphere of reality determines the universality of cyber security.
 
REFERENCES (18)
1.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberbepieczeństwo – zagadnienia definicyjne „Cybersecurity and Law” 2019, nr 2.
 
2.
Dziwisz D., Cyberbezpieczeństwo – nowy priorytet strategii obrony Stanów Zjednoczonych?, „Sprawy Międzynarodowe” 2011, nr 3.
 
3.
Giebień H., Cyberbezpieczeństwo w Federacji Rosyjskiej. Zarys problemu, „Wschodnioznawstwo” 2018, nr 12.
 
4.
Górka M., Cyberbezpieczeństwo jako wyzwanie dla współczesnego państwa i społeczeństwa [w:] Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku, red. T. Dębowski, Łódź 2018.
 
5.
Hoffman T., Główni aktorzy cyberprzestrzeni i ich działalność [w:] Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku, red. T. Dębowski, Łódź 2018.
 
6.
Hydzik W., Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w świetle regulacji europejskich i krajowych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2019, nr 3.
 
7.
Janus D., Między siłą a informacją. Zarządzanie Internetem, cyberbezpieczeństwo i nowe technologie w Chinach po XIX Zjeździe KPCh, „Azja–Pacyfik” 2020, nr 23.
 
8.
Kudzin-Borkowska M., Cyberbezpieczeństwo w Grupie Wyszehradzkiej – koncepcje i strategie, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2021, nr 24.
 
9.
Lisiak-Felicka D., Pytko M., Cyberbezpieczeństwo urzędów gmin w województwie łódzkim, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, t. 18, nr 4, cz. 1.
 
10.
Madej M., Terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne w świetle współczesnego pojmowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego – próba teoretycznej konceptualizacji [w:] Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005.
 
11.
Radziejewski R., Cyberbezpieczeństwo w administracji rządowej w Rzeczpospolitej Polskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2017, nr 16.
 
12.
Sadowska E., Zagrożenia asymetryczne – definicja, świadomość społeczna i rola we współczesnym świecie, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2017, t. 11, nr 2.
 
13.
Urbanek A., Cyberwojna – zagrożenie asymetryczne współczesnej przestrzeni bezpieczeństwa, „Studia nad Bezpieczeństwem” 2016, nr 1.
 
14.
Urbanek A., Zagrożenia asymetryczne czy asymetryczność zagrożeń [w:] Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku. Aspekty militarne i niemilitarne, red. M. Borkowski, M. Stańczyk-Minkiewicz, I. Ziemkiewicz-Gawlik, Słupsk 2013.
 
15.
Worona J., Prace naczelnych organów administracji państwowej a cyberbezpieczeństwo Polski, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, z. 20/B.
 
16.
Woszek S., Cyberbezpieczeństwo państw w XXI wieku na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2022, nr 27.
 
17.
Wrzosek M., Dyrektywa w sprawie odporności podmiotów krytycznych i Dyrektywa NIS 2 – nowe wyzwania dla operatorów w zakresie cyberbezpieczeństwa, „Nowa Energia” 2021, nr 5–6.
 
18.
Zieliński A., Cyberbezpieczeństwo – problem globalny, „Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne” 2018, nr 10.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top