EN PL
Zakazy dowodowe, tajemnice zawodowe i inne oraz próby ich omijania podczas czynności operacyjno-rozpoznawczych i procesowych
 
More details
Hide details
1
adwokat, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, adiunkt, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet w Siedlcach,
 
 
Publication date: 2024-05-20
 
 
Cybersecurity and Law 2024;12(2):246-259
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Niniejszy artykuł dotyczy trudnej i kontrowersyjnej problematyki pozyskiwania dowodów podczas czynności operacyjno-rozpoznawczych w kontekście procesowo określonych zakazów dowodowych, w tym tajemnicy obrończej, spowiedzi, mediatora, dziennikarza, biegłego i lekarza, a także sięgania po tajemnice zawodowe, w tym adwokacką, radcy prawnego, notariusza, doradcy podatkowego, lekarza, psychologa, statystycznej, pozyskiwania dokumentów zawierających tajemnice oraz oceny tego rodzaju czynności zarówno z punktu widzenia gwarancji konstytucyjnych, jak i określonych przyzwoleń procesowych. Autor podkreśla konieczność kompleksowej potrzeby zmian przepisów wyłączających możliwość stosowania koncepcji dowodów pośrednio nielegalnych. Powyższe zostało oparte na analizie orzecznictwa sądowego, poglądach doktryny oraz własnych badaniach autora, który postuluje, żeby wskazany wyżej dorobek został uwzględniony przez ustawodawcę, który pracuje nad zmianą obowiązującego prawa oraz przywracaniem praworządności.
 
REFERENCES (8)
1.
Cyberprzestępczość i bezpieczne systemy zarządzania informacją klasyfikowaną, red. B. Hołyst, J. Pejaś, J. Pomykała, Warszawa 2013.
 
2.
Gabriel-Węglowski M., Dopuszczalność badania konstytucyjności przepisu przez inny organ sądowy niż Trybunał Konstytucyjny, LEX/el. 2022.
 
3.
Kulesza C. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. K. Dudka, Warszawa 2020.
 
4.
Opiniowanie w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, red. K. J. Pawelec, P. Krzemień, Warszawa 2023.
 
5.
Pawelec K.J., Rozpytanie i wywiad podczas czynności niepowtarzalnych i ich dowodowe znaczenie w procesie karnym, „Przegląd Sądowy” 2019, nr 6.
 
6.
Pawelec K.J., Zakres obowiązywania zakazu dowodowego określonego w art. 199 Kodeksu postępowania karnego, „Problemy Kryminalistyki” 2018, nr 3.
 
7.
Stefański R.A., Wykorzystanie dokumentów zawierających tajemnicę państwową, służbową lub zawodową w nowym kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 5.
 
8.
Szumiło-Kulczycka D. [w:] Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top