EN PL
Activities of the local government units in the scope of telecommunication
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Publication date: 2021-02-26
 
 
Cybersecurity and Law 2019;1(1):37-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The public sphere which is the closest to the inhabitants is managed by the local government. The legislator entrusted this local government with a number of tasks that should certainly be defined as basic from the point of view of the local and regional communities. These tasks having the nature of a public interest include also tasks related to telecommunication. The local government units as entities financed to a large extent from the public funds could abuse their market position by competing with telecommunication companies, therefore, they were obliged by the legislator to comply with the rules of the market game, including fair competition. They cannot, therefore, abuse their position in the scope of telecommunication activities or in the case of developing telecommunication infrastructure or sharing it with others.
 
REFERENCES (48)
1.
Bojarski K., Współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu administracyjno-prawnym, Warszawa–Nisko 2017.
 
2.
Bożek M., Czuryk M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014.
 
3.
Bożek M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.
 
4.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberodpowiedzialność, Toruń 2019.
 
5.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, Warszawa 2015.
 
6.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015.
 
7.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Zalasińska K., Prawo bezpieczeństwa kulturowego, Siedlce 2016.
 
8.
Czuryk M., Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 3.
 
9.
Czuryk M., Informacja w administracji publicznej. Zarys problematyki, Warszawa 2015.
 
10.
Czuryk M., Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, Olsztyn 2017.
 
11.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.
 
12.
Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.
 
13.
Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Prawo zarządzania kryzysowego. Zarys systemu, Olsztyn 2016.
 
14.
Czuryk M., Kostrubiec J., The legal status of local self-government in the field of public security, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, nr 1.
 
15.
Hoffman I., Fazekas J., Rozsnyai K., Concentrating or Centralising Public Services? The Changing Roles of the Hungarian Inter-Municipal Associations in the Last Decades, „Lex localis – Journal of Local Self-Government” 2016, nr 3.
 
16.
Karpiuk M., Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, nr 4.
 
17.
Karpiuk M., Miejsce bezpieczeństwa osobowego w systemie ochrony informacji niejawnych, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2018, nr 1.
 
18.
Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 
19.
Karpiuk M., Odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa przez polskie służby ochrony państwa, „Secretum” 2015, nr 2.
 
20.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9.
 
21.
Karpiuk M., Pomoc Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej udzielana Policji, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2018, nr 1.
 
22.
Karpiuk M., Pomoc społeczna jako instytucja umożliwiająca rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych i jej miejsce w sferze bezpieczeństwa socjalnego, „Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 1.
 
23.
Karpiuk M., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 3.
 
24.
Karpiuk M., Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym, Lublin 2008.
 
25.
Karpiuk M., Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w tych formacjach, Olsztyn 2017.
 
26.
Karpiuk M., Służba wojskowa żołnierzy zawodowych, Olsztyn 2019.
 
27.
Karpiuk M., Tereny zamknięte ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa ustanawiane przez organy administracji rządowej, „Ius Novum” 2016, nr 4.
 
28.
Karpiuk M., Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Humanum” 2018, nr 2.
 
29.
Karpiuk M., Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 2.
 
30.
Karpiuk M., Zadania administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa społecznego dotyczące wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i odnoszące się do systemu pieczy zastępczej, „Społeczeństwo i Rodzina” 2018, nr 3.
 
31.
Karpiuk M., Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w czasie stanów nadzwyczajnych [w:] M. Karpiuk, M. Mazuryk, I. Wieczorek (red.), Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, Łódź 2017.
 
32.
Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.
 
33.
Karpiuk M., Chałubińska-Jentkiewicz K., Prawo bezpieczeństwa informacyjnego, Warszawa 2015.
 
34.
Karpiuk M., Kostrubiec J., Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen, Olsztyn 2017.
 
35.
Karpiuk M., Kostrubiec J., The Voivodeship Governor’s Role in Health Safety, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, nr 2.
 
36.
Karpiuk M., Prokop K., Sobczyk P., Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017.
 
37.
Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017.
 
38.
Kitler W., Czuryk M., Karpiuk M. (red.), Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, Warszawa 2013.
 
39.
Kostrubiec J., Samorząd terytorialny [w:] L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce, Warszawa 2011.
 
40.
Kostrubiec J., Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order, „Barometr Regionalny” 2018, nr 5.
 
41.
Kostrubiec J., Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie administracji rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony [w:] M. Karpiuk, M. Mazuryk, I. Wieczorek (red.), Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, Łódź 2017.
 
42.
Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Lublin 2015.
 
43.
Tyrawa D., Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym, Lublin 2018.
 
44.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 
45.
Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.Urz. UE L 108, s. 33 ze zm.).
 
46.
Dyrektywa 2018/1972/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz.Urz. UE L 321, s. 36– 242 ze zm.).
 
47.
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.).
 
48.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1398).
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top