EN PL
The local self-government’s place in the cybersecurity domain. Examples of Poland and Hungary
 
More details
Hide details
1
Prof., PhD, Loránd University (Budapest, Hungary), Faculty of Law, Department of Administrative Law and Senior Research Fellow, Centre for Social Sciences, Legal Studies Institutes (Budapest, Hungary)
 
2
Prof. PhD, Chair of Administrative Law and Security Studies, Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Publication date: 2022-07-02
 
 
Cybersecurity and Law 2022;7(1):171-190
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Local self-government, as a structure within which civil society can thrive, where the digital competencies of the local and regional community come to life, must have the right tools to ensure adequate cybersecurity. These days, e-government, also at the local self-government level, is a common form of performing public tasks, and as a result, its activities in cyberspace must be properly secured. Many tasks are performed using ICT systems that are exposed to external attacks, and therefore, they should meet the appropriate security standards. The article refers to the legal solutions in the field of cybersecurity operating within local self-government in Poland and Hungary.
 
REFERENCES (35)
1.
Balázs I., A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig, Debrecen 2020.
 
2.
Balázs I., L’intercommunalité en Hongrie [in:] Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité, ed. M.C. Steckel-Assouère, Paris 2014.
 
3.
Balázs I., Hoffman I., Can (Re)Centralization Be a Modern Governance in Rural Areas?, „Transylvanian Review of Administrative Sciences” 2017, no. 50E.
 
4.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 
5.
Baranyi B., A kapcsolattartás általános szabályai [in:] Nagykommentár a közigazgatási eljárási törvényhez, eds. G. Barabás, B. Baranyi, A.G. Kovács, Budapest 2013.
 
6.
Baranyi B., Az elektronikus ügyintézés szabályai [in:] Közigazgatási jog. Általános rész III, ed. M. Fazekas, Budapest 2020.
 
7.
Bojarski K., Współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu administracyjno-prawnym, Warszawa–Nisko 2017.
 
8.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Moralność publiczna w polskim prawie gospodarczym i w prawie mediów [in:] Klauzule porządku publicznego i moralności publicznej, eds. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019.
 
9.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Kostrubiec J., The legal status of public entities in the field of cybersecurity in Poland, Maribor 2021.
 
10.
Czuryk M., Cybersecurity as a premise to introduce a state of exception, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 1.
 
11.
Czuryk M., Legal status of the local self-government in the time of COVID-19 pandemic, „Cybersecurity and Law” 2020, no. 1.
 
12.
Czuryk M., Supporting the development of telecommunications services and networks through local and regional government bodies, and cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2.
 
13.
Czuryk M., Kostrubiec J., The legal status of local self-government in the feld of public security, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, no. 1.
 
14.
Hoffman I., Cybersecurity and public administration in the time of corona(virus) – in the light of the recent Hungarian challenges, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 1.
 
15.
Hoffman I., Fazekas J., Rozsnyai K., Concentrating or Centralising Public Services? The Changing Roles of the Hungarian Inter-municipal Associations in the Last Decades, „Lex localis – Journal of Local Self-governments” 2020, no. 3.
 
16.
Juhász Z., Virányi G., Hegedüs T., Visztra T., A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hatósági feladatai. „Nemzetbiztonsági Szemle” 2020, no. 1.
 
17.
Kaczmarek K., Zapobieganie zagrożeniom cyfrowym na przykładzie Republiki Estońskiej i Republiki Finlandii, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
18.
Karpiuk M., Activities of the local government units in the scope of telecommunication, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
19.
Karpiuk M., Cybersecurity as an element in the planning activities of public administration, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 2.
 
20.
Karpiuk M., Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, no. 2.
 
21.
Karpiuk M., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, no. 3.
 
22.
Karpiuk M., The legal grounds for revoking weapons licences, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2.
 
23.
Karpiuk M., The obligations of public entities within the national cybersecurity system, „Cybersecurity and Law” 2020, no. 2.
 
24.
Karpiuk M., The Organisation of the National System of Cybersecurity, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, no. 2.
 
25.
Karpiuk M., Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Humanum” 2018, no. 2.
 
26.
Karpiuk M., Kostrubiec J., Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen, Olsztyn 2017.
 
27.
Kostrubiec J., The Role of Public Order Regulations as Acts of Local Law in the Performance of Tasks in the Field of Public Security by Local Self-government in Poland, „Lex Localis – Journal of Local Self-government” 2021, no. 1.
 
28.
Lytras M.D., Visvizi A., Who Uses Smart City Services and What to Make of It: Toward Interdisciplinary Smart Cities Research, „Sustainabilty” 2018, no. 6.
 
29.
Potěšil L., Rozsnyai K., Olszanowski J., Horvat M., Simplification of Administrative Procedure on the Example of the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary (V4 Countries), „Administrative Sciences” 2021, no. 1.
 
30.
Romaniuk P., Tradycje i przyszłość administracji publicznej w zakresie rozwoju e-usług, „Journal of Modern Science” 2020, no. 1.
 
31.
Rozsnyai K., The Procedural Autonomy of Hungarian Administrative Justice as a Precondition of Effective Judicial Protection, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, no. 4.
 
32.
Skrzydło W., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
 
33.
Szigeti E., A közigazgatás területi változásai [in:] Kilengések. Közszolgáltatási változások, ed. T.M. Horváth, Budapest–Pécs 2013.
 
34.
Szpor G., Komentarz do art. 3 [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, G. Szpor, Warszawa 2019.
 
35.
Tyrawa D., Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym, Lublin 2018.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top