EN PL
Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci. O społecznych wyzwaniach i zagrożeniach w cyberprzestrzeni
 
More details
Hide details
1
Wydział Zarządzania i Logistyki, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):414-429
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Contemporary people live in a world where the line between the virtual and the real is blurring. Finding their way in a reality where the primary resource is information and access to it is becoming a challenge not only for digital natives – people for whom technology is a natural habitat, but also digital immigrants who are permanently learning to exist in cyber reality. The article presents the relationship between technology and human life with a special focus on the risks and challenges of functioning in cyberspace. The concept of digital natives and digital immigrants is also presented, as well as the essence of digital competence and digital exclusion as an element of social exclusion.
 
REFERENCES (35)
1.
Casey M., Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Toruń 2001.
 
2.
Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.
 
3.
Cieśleńska B., Brudziński M., Obszary użytkowania Internetu we współczesnym obliczu sieci, „Społeczeństwo. Edukacja. Język” 2016, nr 4.
 
4.
Czerski W.M., Wykluczenie cyfrowe jednym z problemów edukacji doby cyfrowej, „Rozprawy Społeczne” 2020, t. 14, nr 3.
 
5.
Dybowska E., Socjalizacja w rodzinie i kultura konsumpcyjna, „Studia Paedagogica Ignatiana” 2019, t. 22, nr 2.
 
6.
Dziwak E., Wpływ rozwoju technologii internetowej na przestrzeń życia społecznego. Przestrzeń rzeczywista vs cyberprzestrzeń, „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 2017, nr 2.
 
7.
e-Polacy – co robimy w internecie, https://www.gov.pl/web/5g/inte... [dostęp: 6.05.2023].
 
8.
Giddens, A. Socjologia, Warszawa 2006.
 
9.
Gierszewski J., Pieczywok A., Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości, Warszawa 2022.
 
10.
Harrari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, Kraków 2018.
 
11.
Harari Y.N., Homo deus: krótka historia jutra, Kraków 2018.
 
12.
Höffe O., Mała historia filozofii, Warszawa 2011.
 
13.
Informacja, https://sjp.pwn.pl/sjp/informa... [dostęp: 1.04.2023].
 
14.
Jabłońska M., Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii internetu, Łódź 2018.
 
15.
Jak korzystamy z Internetu?, 2021, https://stat.gov.pl/obszary-te... [dostęp: 4.04.2023].
 
16.
Kasprzyk B., Wykluczenie społeczne a cyfrowe w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, nr 44, cz. 1.
 
17.
Kolny B., Formy spędzania czasu wolnego w okresie pandemii z wykorzystaniem internetu [w:] Zdrowie i styl życia. Ekonomiczne, zdrowotne i społeczne skutki pandemii, red. W. Nowak, K. Szalonka, Wrocław 2021.
 
18.
Kryszczuk M., Szymański K., Informacja jako arché – czyli zarys koncepcji dataizmu Yuvala Noaha Harariego, „Kultura i Społeczeństwo” 2020, nr 4.
 
19.
Kujawski J., Wykluczenie cyfrowe jako forma wykluczenia społecznego. Przykład Polski, „Media i Społeczeństwo” 2018, nr 9.
 
20.
Marczyk M., Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar aktywności człowieka – analiza pojęciowa obszaru, „Przegląd Teleinformatyczny” 2018, nr 1–2.
 
21.
Masuda Y., The Information Society as Post-industrial Society, Tokio 1981.
 
22.
Molga A., Uzależnienia od Internetu, „Dydaktyka Informatyki” 2014, nr 9.
 
23.
Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009.
 
24.
Nowak P. A., Problemy definicyjne społeczeństwa obywatelskiego, Łódź 2016.
 
25.
Oleński, J. Ekonomika informacji, Warszawa 2003.
 
26.
Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2009.
 
27.
Sienkiewicz P., Terroryzm w cybernetycznej przestrzeni [w:] Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku, red. T. Jemioło, J. Kisielnicki, K. Rajchel, Warszawa 2009.
 
28.
Solecki R., Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni. Profilaktyka patologicznego używania Internetu, Warszawa–Milanówek 2017.
 
29.
Społeczeństwo informacyjne, https://stat.gov.pl/metainform... [dostęp: 6.04.2023].
 
30.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
 
31.
Ścibiorek Z. i in., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Toruń 2020.
 
32.
World Internet Users, https://www.statista.com/stati... [dostęp: 12.03.2023].
 
33.
Woronowicz B.T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa 2009.
 
34.
Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce. Stan zjawiska, trendy, rekomendacje, https://fundacja.orange.pl/str... [dostęp: 8.04.2023].
 
35.
Żuk J., Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym jako element bezpieczeństwa osobistego Polaków, „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności” 2015, nr 1.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top