EN PL
Inspection procedures conducted to ensure mass-event security
 
More details
Hide details
1
Chair of Administrative Law and Security Studies, Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Publication date: 2022-02-07
 
 
Cybersecurity and Law 2021;6(2):111-127
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject matter addressed in this article concerns inspection procedures intended to ensure mass-event security. Such inspections are conducted by the executive bodies of a commune or by a Province Governor. The inspection powers include an assessment of the compliance of the running of the mass event (including a higher-risk mass event) with the conditions specified in the permit to hold the event, and – if these conditions are found to be violated by the organisers – the discontinuation of the event. The inspection may also result in issuing a decision prohibiting the organisation of the mass event if, after issuing the initial permit, it is found that there has been a breach of the security conditions which constituted the grounds for its issuing. In addition, the Province Governor may prohibit the organisers from conducting a mass event with public participation or from conducting the mass event on the territory of the Province or its part, or discontinue the mass event while in progress.
 
REFERENCES (29)
1.
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008.
 
2.
Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, red W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2013.
 
3.
Bojarski K., Współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu administracyjno-prawnym, Warszawa–Nisko 2017.
 
4.
Bożek M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Walczuk K., Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.
 
5.
Czuryk M., Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 3.
 
6.
Czuryk M., Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego [w:] Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu). Implikacje, red. J. Pawłowski, Warszawa 2015.
 
7.
Czuryk M., Supporting the development of telecommunications services and networks through local and regional government bodies, and cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 2.
 
8.
Czuryk M., Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, Olszyn 2017.
 
9.
Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olszyn 2016.
 
10.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olszyn 2018.
 
11.
Hoffman I., Jedynie teoretyczna możliwość wprowadzenia katastralnego systemu opodatkowania nieruchomości – uregulowania w zakresie podatków od nieruchomości na Węgrzech, „Analizy i Studia” 2019, nr 2.
 
12.
Karpiuk M., Activities of the local government units in the scope of telecommunication, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 1.
 
13.
Karpiuk M., Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, no. 4.
 
14.
Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 
15.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9.
 
16.
Karpiuk M., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 3.
 
17.
Karpiuk M., Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Humanum” 2018, nr 2.
 
18.
Karpiuk M., Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 2.
 
19.
Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.
 
20.
Karpiuk M., Prokop K., Sobczyk P., Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017.
 
21.
Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olszyn 2017.
 
22.
Kąkol C., Komentarz do art. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, LEX 2017.
 
23.
Kostrubiec J., Kontrola administracji publicznej [w:] Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, red. M. Karpiuk, J. Kowalski, Warszawa–Poznań 2013.
 
24.
Kostrubiec J., The Role of Public Order Regulations as Acts of Local Law in the Performance of Tasks in the Field of Public Security by Local Self-government in Poland, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2021, vol. 19, no. 1.
 
25.
Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Lublin 2015.
 
26.
Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Lublin 2018.
 
27.
Pieczywok A., Idee bezpieczeństwa człowieka w teoriach i badaniach naukowych, Bydgoszcz 2021.
 
28.
Przybysz P.M., Komentarz do art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX 2017.
 
29.
Wróbel A., Komentarz do art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX 2018.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top