EN PL
Wybrane regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa instytucji finansowych
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa
 
 
Publication date: 2022-02-07
 
 
Cybersecurity and Law 2021;6(2):129-141
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Istotnym elementem bezpieczeństwa funkcjonowania w cyberprzestrzeni instytucji finansowych są odpowiednie regulacje prawne, zwłaszcza zawarte w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawie o usługach płatniczych stanowiących implementację unijnych regulacji, a w szczególności dyrektyw NIS i PSD2. Regulacje te są zróżnicowane dla poszczególnych typów instytucji finansowych. Uzupełnia je tzw. miękkie prawo. Ze względu na planowane zmiany w regulacjach unijnych w tym zakresie, a w szczególności planowane nowe rozporządzenie DORA i dyrektywę NIS 2.0 dojdzie do zmian regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa instytucji finansowych także w regulacjach krajowych.
 
REFERENCES (15)
1.
Banasiński C., Prawne i pozaprawne źródła wymagań dla systemów cyberbezpieczeństwa [w:] Cyberbezpieczeństwo, red. C. Banasiński, M. Rojszczak, Warszawa 2020.
 
2.
Bernard J., Golden D., Nicholson M., Reshaping the cybersecurity landscape. How digitalization and the COVID-19 pandemic are accelerating cybersecurity needs at many large financial institutions. Deloitte Insights, https://www2.deloitte.com/cont... [dostęp: 3.09.2021].
 
3.
Dygasiewicz K., Zapadka P., Zasady korzystania przez banki krajowe z usługi tzw. chmury obliczeniowej społecznościowej w czasach gospodarki COVID lub postCOVID w świetle komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego, „Cybersecurity and Law” 2020, nr 1.
 
4.
Gawkowski K., Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w regulacjach UE, „Teka of Political Science and International Relations” 2018, nr 2.
 
5.
Karpiuk M., The obligations of public entities within the national cybersecurity system, „Cybersecurity and Law” 2020, nr 2.
 
6.
Lakshmanan R., Cybercrimilals Behind Mekotio and Grandoreiro Bankin Trojan Arrested in Spain, https://thehackernews.com/2021... [dostęp: 18.08.2021].
 
7.
Mroczka K., Cyberbezpieczeństwo w systemie finansowym – perspektywa nadzorcza, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/... [dostęp: 18.08.2021].
 
8.
Ofiarski Z., Rola soft law w regulacji rynku finansowego na przykładzie rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego [w:] Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, red. A. Jurkowska-Zeidler, M. Olszak, Warszawa 2016.
 
9.
Pelc P., „Komunikat chmurowy” Komisji Nadzoru Finansowego, „Cybersecurity and Law” 2020, nr 2.
 
10.
Pelc P., Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Kasą Krajową oraz instrumenty nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do kas i Kasy Krajowej [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017.
 
11.
Pelc P., Tajemnica zawodowa w instytucjach rynku finansowego w kontekście polskich regulacji dotyczących yberbezpieczeństwa, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 2.
 
12.
Pelc P., The COVID-19 pandemic and the functioning of financial institutions in Poland. Cybersecurity issues, „Cybersecurity and Law” 2020, nr 1.
 
13.
Pelc P., Wpływ planowanych przez UE działań i regulacji na instytucje finansowe w Polsce, „Cybersecurity and Law” 2021, nr 1.
 
14.
Pitera R., Współczesne problemy i zagrożenia cyberbezpieczeństwa w sektorze usług bankowości elektronicznej, „Przegląd Nauk o Obronności” 2017, nr 4.
 
15.
Szaniawski K., Bankowość elektroniczna w nowym otoczeniu prawnym [w:] Regulacje finansowe. FinTech – nowe instrumenty finansowe – resolution, red. W. Rogowski, Warszawa 2017.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top