EN PL
Legal status of the local government in the time of COVID-19 pandemic
 
Więcej
Ukryj
1
the Faculty of Law and Administration, the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Data publikacji: 04-03-2021
 
 
Cybersecurity and Law 2020;3(1):83-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
In the context of the COVID-19 pandemic, many public entities have been forced to reorganise their activities, on the one hand to preserve the continuity of public task performance and, on the other hand, to observe all restrictions to ensure health security. The same applies to the local government as the basic form of decentralisation of public administration which, in the time of the pandemic, has to seek new solutions to preserve the continuity of task performance and compliance with the required standards, as well as measures to survive in the new realities. The considerable changes in the functioning of the local government in the time of the pandemic caused by human SARS-CoV-2 infections involve the structure of public funds, including those of local governments, which are discussed in this paper.
 
REFERENCJE (24)
1.
Czuryk M., Regionalne izby obrachunkowe jako organy nadzoru i kontroli gospodarki finansowej.
 
2.
samorządu terytorialnego, [w:] Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2010.
 
3.
Czuryk M., Supporting the development of telecommunications services and networks through local and regional government bodies, and cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 2.
 
4.
Czuryk M., Karpiuk M., Istota samorządu terytorialnego, „Administracja i Zarządzanie” 2008, nr 6.
 
5.
Karpiuk M., Activities of the local government units in the scope of telecommunication, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 1.
 
6.
Karpiuk M., Istota decentralizacji administracji publicznej, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2009, nr 8.
 
7.
Karpiuk M., Koncepcja ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawnoustrojowym, [w:] Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy, red. I. Wieczorek, M. Mazuryk, Łódź 2017.
 
8.
Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 
9.
Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni publicznej, „Administracja i Zarządzanie” 2008, nr 6.
 
10.
Karpiuk M., Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym, Lublin 2008.
 
11.
Karpiuk M., Kostrubiec J., Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen, Olsztyn 2017.
 
12.
Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017.
 
13.
Lebowa D., Formy działania administracji publicznej, [w:] Nauka administracji, red. M. Karpiuk, W. Kitler, Warszawa 2013.
 
14.
Paśnik J., Prawne formy działania administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, red. M. Karpiuk, J. Kowalski, Warszawa–Poznań 2013.
 
15.
Skóra A., Prawo administracyjne materialne. Podstawowe problemy, Elbląg 2017.
 
16.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 
17.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j., Dz.U. 2020, poz. 23, z późn. zm.
 
18.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374, z późn. zm.
 
19.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, t.j., Dz.U. 2019, poz. 2277, z późn. zm.
 
20.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j., Dz.U. 2019, poz. 869, z późn. zm.
 
21.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j., Dz.U. 2020, poz. 920.
 
22.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j., Dz.U. 2019, poz. 512, z późn. zm.
 
23.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, t.j., Dz.U. 2019, poz. 1239, z późn. zm.
 
24.
Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych, t.j., Dz.U. 2019, poz. 2137.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top