EN PL
Public order regulations as a special category of local laws issued by a provincial (voivodeship) governor and local government bodies in Poland
 
Więcej
Ukryj
1
Maria Curie-Skłodowska University (Poland)
 
 
Data publikacji: 05-03-2021
 
 
Cybersecurity and Law 2020;4(2):165-182
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The article discusses a specific category of local law regulations, i.e. public order regulations. The aim of the article is to determine the status of public order regulations in the Polish system of sources of law and to present the process of their enactment by Voivodeship Governor and local government bodies in Poland. Public order regulations as a source of generally applicable law may be issued by government administration bodies - the Voivodeship Governor (Provincial Governor) and non-combined administration, as well as local-government bodies; the Provincial Government does not have such powers. The spatial range of these regulations is limited to the powers of the body which enacts them. The public order regulations protect such values as the lives, health, and property of citizens, the natural environment, order, peace, and public safety. Due to the degree of interference caused by such provisions, they may be issued only in the case of the lack of regulation of the subject matter in other generally applicable laws, but only if this is necessary to guarantee the protection of the above-mentioned values. Interference with civil liberties by order regulations may not be excessive, but must be commensurate with the purpose which is to be achieved through them.
 
REFERENCJE (32)
1.
Bożek M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Walczuk K., Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.
 
2.
Czuryk M., Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 3.
 
3.
Czuryk M., Przepisy porządkowe wydawane przez organy stanowiące samorządu lokalnego, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2020, nr 1.
 
4.
Czuryk M., Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, Olszyn 2017.
 
5.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olszyn 2018.
 
6.
Czuryk M., Kostrubiec J., The legal status of local self-government in the field of public security, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, nr 1.
 
7.
Karpiuk M., Activities of the local government Units in the scope of Telecommunications, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 1.
 
8.
Karpiuk M., Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego, [w:] M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.
 
9.
Karpiuk M., Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, nr 4.
 
10.
Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 
11.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9.
 
12.
Karpiuk M., Position of County Government in the Security Space, „Internal Security” 2019, nr 1.
 
13.
Karpiuk M., Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, nr 2.
 
14.
Karpiuk M., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 3.
 
15.
Karpiuk M., Przepisy porządkowe jako szczególny rodzaj prawa miejscowego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, nr 4.
 
16.
Karpiuk M., Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym, Lublin 2008.
 
17.
Karpiuk M., Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne” 2018, nr 2.
 
18.
Karpiuk M., Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 2.
 
19.
Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.
 
20.
Karpiuk M., Kostrubiec J., Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen, Olsztyn 2017.
 
21.
Karpiuk M., Kostrubiec J., The Voivodeship Governor’s Role in Health Safety, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, nr 2.
 
22.
Karpiuk M., Prokop K., Sobczyk P., Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017.
 
23.
Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olszyn 2017.
 
24.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, LEX 2014.
 
25.
Kostrubiec J., Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2019.
 
26.
Kostrubiec J., Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” 2018, t. 16, nr 5.
 
27.
Pacak M., Zmorek K., Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, LEX 2013.
 
28.
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX 2018.
 
29.
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, LEX 2013.
 
30.
Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX 2007.
 
31.
Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, LEX 2005.
 
32.
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, M. Mazuryk, Warszawa 2012.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top