EN PL
Spory o wysokość stypendium doktoranckiego w okresie wygaszania studiów doktoranckich
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
 
 
Publication date: 2022-02-07
 
 
Cybersecurity and Law 2021;6(2):179-192
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Autorka artykułu podejmuje próbę analizy rozbieżności interpretacyjnych art. 285 ustawy z 3 lipca 2018 roku. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który to artykuł jest podstawą przyznania stypendium doktoranckiego dla doktorantów wygaszanych studiów trzeciego stopnia. Spory powstałe na gruncie tego przepisu dotyczą wysokości przyznania tego stypendium i podzieliły zarówno środowisko organów przyznających stypendium doktoranckie, jak i jurydykaturę. Wątpliwości budzi określenie podstawy ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego dla osób kończących kształcenie na studiach doktoranckich. Część składów orzekających uważa, że wysokość stypendium pozostała zamrożona w stałej wysokości i powinna wynosić 1470 zł. W opozycji jest stanowisko, które przedstawia zwaloryzowaną kwotę stypendium (1923 zł) ustaloną w odniesieniu do aktualnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. Autorka przedstawia analizę argumentacji obu stron i próbę ich oceny.
 
REFERENCES (8)
1.
Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107–158 oraz 196–201a i 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, red. K.W. Baran, Warszawa 2015.
 
2.
Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, red. K. W. Baran, Warszawa 2020.
 
3.
Dokowicz M., [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, red. J. Woźnicki, Warszawa 2019.
 
4.
Izdebski H. [w:] Zieliński J.M., Izdebski H., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, wyd. 2, LEX/el. 2021.
 
5.
Izdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2015.
 
6.
Nitecki S. [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, P. Stec, LEX/el. 2017.
 
7.
Orzeszko P. [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, Warszawa 2013.
 
8.
Tkaczyk E., Art. 200 [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2015.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top