EN PL
Otwarty fundusz emerytalny w polskim systemie prawnym
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa
 
 
Publication date: 2022-07-02
 
 
Cybersecurity and Law 2022;7(1):153-170
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Otwarte fundusze emerytalne zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego jako element reformy systemu emerytalnego w Polsce, w tym samym czasie co fundusze inwestycyjne. Od tego czasu wprowadzono wiele zmian zarówno w rozwiązaniach dotyczących funkcjonowania systemu emerytalnego, jak i samych otwartych funduszy emerytalnych oraz zarządzających nimi powszechnych towarzystw emerytalnych. Na funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych miało wpływ także przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a kwestie związane z ich funkcjonowaniem był przedmiotem zainteresowania zarówno doktryny, jak i orzecznictwa, w tym Trybunału Konstytucyjnego. Zmianie uległy m.in. rozwiązania dotyczące członkostwa w otwartych funduszach emerytalnych, przekazywanych do nich składek, działalności akwizycyjnej, polityki inwestycyjnej i mechanizmów bezpieczeństwa. Gdy trwają dyskusje dotyczące ewentualnego przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych w otwarte fundusze inwestycyjne warto podsumować ich rolę w polskim systemie prawnym.
 
REFERENCES (19)
1.
Bielawska K., Klasyfikacja kapitałowych systemów emerytalnych w świetle dokumentów UE i jej znaczenie dla polskiego systemu emerytalnego, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 5.
 
2.
Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce, Warszawa 2007.
 
3.
Chróścicki A., Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Komentarz, Warszawa 2010.
 
4.
Dumkiewicz M., Kapijas M., [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, t. 1, Art. 1–157, red. A. Kidyba, Warszawa 2018.
 
5.
Frąckowiak J., [w:] Prawo cywilne – część ogólna. System prawa prywatnego, t. 1, red. M. Safjan, Warszawa 2012.
 
6.
Góra M., Kilka uwag o tym, co jest ważne w systemie emerytalnym, „Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych” 2004, z. 3.
 
7.
Kolek A., Sobolewski O., Polski system emerytalny. Prawne uwarunkowania trzech filarów, Warszawa 2021.
 
8.
Nowicki D.K., Kapitałowy system emerytalny po zmianach – wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2014.
 
9.
Odpowiedź Ministra Polityki Społecznej na zapytanie nr 3519 w sprawie dalszego procesu negocjacyjnego dotyczącego klasyfikacji otwartych funduszy emerytalnych przez EuroStat, IV Kadencja Sejmu RP, https://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.... [dostęp 20.01.2022].
 
10.
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 23396 w sprawie planowanej reformy dotyczącej zmian w OFE i ZUS, VII kadencja Sejmu RP, https://www.sejm.gov.pl/sejm7.... [dostęp 20.01.2022].
 
11.
Pelc P., Charakter prawny środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, „Forum Prawnicze” 2013, nr 3.
 
12.
Pelc P., Klasyfikacja kapitałowych programów emerytalnych a polska reforma emerytalna, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2004, nr 2.
 
13.
Pelc P., Polityka inwestycyjna OFE. Uwagi metodologiczne, „Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych” 2004, nr 3.
 
14.
Powierża A., Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne jako osoby prawne, „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 5.
 
15.
Radwan A., Gorywoda Ł., Obligatoryjne umorzenie 51,5% aktywów: przesłanki ingerencji w sferę prawnie chronioną według doktryny oraz orzecznictwa TK [w:] Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE, red. R. Pacud, Kraków 2013.
 
16.
Samborski A., Problem przedstawicielstwa w otwartych funduszach emerytalnych – wybrane aspekty, „Studia Prawno Ekonomiczne” 2016, t. 100.
 
17.
Samborski A., Problem przedstawicielstwa w otwartych funduszach emerytalnych. Rola depozytariusza, „Zarządzanie i Finanse – Journal of Management and Finance” 2018, t. 16, nr 2.
 
18.
Stec P., Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2005.
 
19.
Zawadzka P., [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, red. R. Mroczkowski, Warszawa 2014.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top