EN PL
„Komunikat chmurowy” Komisji Nadzoru Finansowego
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Ośrodek Centrum Studiów nad Cyberbezpieczeństwem
 
 
Publication date: 2021-03-05
 
 
Cybersecurity and Law 2020;4(2):183-197
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Komisja Nadzoru Finansowego wydała 23 stycznia 2020 roku nowy „komunikat chmurowy” adresowany do podmiotów nadzorowanych. Został on wydany bez stosownej podstawy prawnej, ale Komisja Nadzoru Finansowego, opierając się na tezie, że stanowi on uszczegółowienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów sektorowych, w praktyce dysponuje narzędziami nadzorczymi, żeby wymusić jego stosowanie. Przedmiotem analizy jest zakres przedmiotowy i podmiotowy komunikatu, jego powiązanie z regulacją dotyczącą outsourcingu oraz zakres uwzględnienia w komunikacie kwestii cyberbezpieczeństwa.
 
REFERENCES (12)
1.
Czech T., Charakter prawny rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 11.
 
2.
Daniel P., Geburczyk F., Akt informacyjny jako forma działania administracji publicznej, Warszawa.
 
3.
Hajos-Iwańska A., „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” KNF – krok w kierunku budowy zunifikowanych zasad corporate governance sektora finansowego czy zbędne superfluum?, [w:] Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych, red. W. Rogowski, Kraków–Warszawa 2015.
 
4.
Jakubiak A., Rekomendacja nadzorcza w kontekście regulacji polskich i europejskich, [w:] Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych, red. W. Rogowski, Kraków-Warszawa 2015.
 
5.
Ofiarski Z., Rola Soft Law w regulacji rynku finansowego na przykładzie rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, [w:] Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, red. A. Jurkowka-Zeidler, M. Olszak, Warszawa 2016.
 
6.
Olszak M., Wydawanie przez Komisję Nadzoru Finansowego wytycznych dotyczących sektora ubezpieczeniowego jako przykład zintegrowanego podejścia do wykonywania nadzoru nad rynkiem finansowym, [w:] Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, red. A. Jurkowka--Zeidler, M. Olszak, Warszawa 2016.
 
7.
Oziębła W., Współczesne tendencje kształtowania się modelu nadzoru bankowego. Nadzór makro i mikroostrożnościowy, Warszawa 2020.
 
8.
Pelc P., Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Kasą Krajową oraz instrumenty nadzorcze Komisji w stosunku do kas i Kasy Krajowej, [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017.
 
9.
Pelc P., Tajemnica zawodowa w instytucjach rynku finansowego w kontekście polskich regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 2.
 
10.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, t.j., Dz.U. 2019, poz. 2357.
 
11.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, t.j., Dz.U. 2019, poz. 207.
 
12.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, t.j., Dz.U. 2020, poz. 1400.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top