EN PL
Sądowa kontrola objęcia informacji publicznej ochroną systemu informacji niejawnych. Wybrane zagadnienia.
 
More details
Hide details
1
Kancelaria Radców Prawnych S. Forenc & M. Serewa Sp.p. w Lublinie
 
 
Publication date: 2022-02-07
 
 
Cybersecurity and Law 2021;6(2):43-52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W sprawach dotyczących sądowej kontroli odmowy udzielenia informacji publicznej ze względu na ochronę informacji niejawnych pojawia się problem zakresu weryfikacji przez sądy administracyjne zgodności z prawem utajnienia informacji stanowiących informację publiczną. Odróżnić należy trzy sytuacje, z którymi stykają się sądy administracyjne podczas oceny decyzji administracyjnej o odmowie udzielenia informacji publicznej: gdy została nadana klauzula tajności, gdy organ powołuje się na ochronę informacji niejawnych, pomimo że klauzula tajności nie została nadana, gdy klauzula tajności została nadana quasi-informacjom niejawnym. W pierwszych dwóch sytuacjach zakres kontroli sądowej jest pełny i powinien uwzględniać wykładnię prokonstytucyjną pojęcia informacji publicznej i zakresu ochrony informacji niejawnych.
 
REFERENCES (21)
1.
Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie informacji publicznej, Warszawa 2002.
 
2.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, Warszawa 2015.
 
3.
Chromicka D., Ochrona informacji niejawnych w orzecznictwie sądów administracyjnych [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. 4, Znaczenie orzecznictwa, red. M. Jaśkowska ,Warszawa 2014.
 
4.
Chromicka D., Struktura regulacji ochrony informacji niejawnych [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. 4, Znaczenie orzecznictwa, red. M. Jaśkowska, Warszawa 2014.
 
5.
Czarny-Drożdżejko E., Odpowiedzialność karna za ujawnienie i wykorzystanie informacji niejawnych (po nowelizacji), „Państwo i Prawo” 2013, nr 1.
 
6.
Czuryk M., Informacja w administracji publicznej. Zarys problematyki, Warszawa 2015.
 
7.
Drobny W., Problematyka udostępniania i ochrony informacji na temat funkcjonariuszy służb. Glosa do wyroku NSA z dnia 27 września 2019 r., I OSK 2687/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2021, nr 9.
 
8.
Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
 
9.
Jaśkowska M., Materialne i formalne przesłanki tajemnic publicznoprawnych [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. 4, Znaczenie orzecznictwa, red. M. Jaśkowska, Warszawa 2014.
 
10.
Jaśkowska M., Nadawanie klauzuli tajności a kontrola Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Przegląd Sądowy” 2021, nr 10.
 
11.
Jaśkowska M., O pojęciu informacji publicznej raz jeszcze, „Zeszyty Prawnicze” 2020, nr 3.
 
12.
Jaśkowska M., Pojęcie informacji publicznej i jej rodzaje, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2012, nr 3.
 
13.
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016.
 
14.
Karpiuk M., Prawne podstawy bezpieczeństwa [w:] Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, red. A. Żukowski, M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski, Olsztyn 2015.
 
15.
Leciak M., Prawnokarne aspekty nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych, „Studia Iuridica Toruniensia” 2011, t. 9.
 
16.
Majchrzak B., Badania podstaw aksjologicznych prawa materialnego w zakresie jawności i jej ograniczeń [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. 2, Podstawy aksjologiczne, red. Z. Cieślak, G. Szpor, Warszawa 2013.
 
17.
Piskorz-Ryń A., Wyporska-Frankiewicz J., Dostęp do informacji publicznej a ochrona informacji niejawnych. Zagadnienia wybrane, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 4.
 
18.
Sibiga G., Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 
19.
Szałowski R., Ochrona informacji niejawnych a prawo dostępu do informacji publicznej, „Ius Novum” 2013, nr 1.
 
20.
Szewc T., Publicznoprawna ochrona informacji, Warszawa 2007.
 
21.
Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top