EN PL
Strategic monitoring in the judicial decisions of the European Court of Human Rights
 
More details
Hide details
1
Department of Cyber Security Law and New Technologies of the Institute of Law of the War Studies Academy in Warsaw
 
 
Publication date: 2022-02-07
 
 
Cybersecurity and Law 2021;6(2):193-205
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The importance of the problem of surveillance carried out by state authorities, especially in recent years, in connection with the growing threat of terrorism is indisputable. State authorities sometimes take measures, which involve restricting human rights, especially the right to privacy, justifying them by the need to ensure security of both the state and its citizens. The objective of this article is to outline the standpoint of the European Court of Human Rights (under Article 8 of the European Convention on Human Rights) on the so-called strategic monitoring, i.e. mass interception of data transferred via telecommunications networks and their subsequent analysis with a view to acquiring specific information.
 
REFERENCES (10)
1.
Garlicki L., Artykuł 8 [Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego] [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1, Komentarz do art. 1–18, red. L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Warszawa 2010.
 
2.
Grabowska-Moroz B., Petryka A., Służby specjalne, policyjne i skarbowe a prawa człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe oraz kierunki niezbędnych zmian legislacyjnych, Warszawa 2016.
 
3.
Krzyżanowska-Mierzewska M., Zasady interpretacji konwencji [w:] Europejska Konwencja Praw Człowieka. Poradnik praktyczny, red. Ł. Bojarski, M. Krzyżanowska Mierzewska, Warszawa 2011.
 
4.
Lach A., Glosa do orzeczenia ETPCz w sprawie Copland przeciwko Zjednoczonemu Królestwu – 62617/00, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 7, Legalis/el.
 
5.
Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo, t. 2, Prawo do życia i inne prawa, Kraków 2002.
 
6.
Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Warszawa 2008.
 
7.
Nowicki M.A., Wokół konwencji europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2017.
 
8.
Redelbach A., Prawa naturalne – prawa człowieka – wymiar sprawiedliwości: Polacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Toruń 2000.
 
9.
Rzepliński A., Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 18 listopada 1977 r., seria A 28. Sprawa Klass i inni przeciwko Niemcom, „Prokuratura i Prawo”1995, nr 9.
 
10.
Rzepliński A., Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 2 sierpnia 1984 r., sygn. 4/1983/60/94. Sprawa Malone przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, cz. 1–2, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 4–5.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top