EN PL
Tajność głosowania a i-voting. Wątpliwości prawne związane z głosowaniem przez internet
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Prawa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Cybersecurity and Law 2019;2(2):25-37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Przymiot tajności głosowania stanowi jeden z fundamentalnych kanonów prawa wyborczego. Gwarantuje on prawo do anonimizacji oddanego głosu co wiąże się z zerwaniem więzi pomiędzy wyborcą a oddanym przez niego głosem na etapie ustalania wyników wyborów. Jednak w wyniku postępującego procesu technologizacji życia społecznego mającego za cel ułatwienie jednostkom funkcjonowania w życiu publicznym objawiającego się m.in. w możliwości głosowania przez internet z dowolnego miejsca (i-voting), zasada ta zostaje marginalizowana. I-voting nie zapewnia bowiem realnej gwarancji zapewnienia zachowania tajności podczas procesu głosowania, jednak mimo to rozwiązanie to przyjęte zostało w kilku krajach. Niniejszy artykuł porusza kwestie wątpliwości natury prawnej związane z zastosowaniem i-votingu w polskim porządku prawnym.
 
REFERENCES (20)
1.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Legalis 2012.
 
2.
Czarny P., Komentarz do art. 96 [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, t. II, Komentarz do art. 87–243, Legalis 2016.
 
3.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2017.
 
4.
Herbert B.P., Anderson K.J., Diuna. Bitwa pod Corrinem, Poznań 2009.
 
5.
Musiał-Karg M., Analiza doświadczeń związanych z wykorzystaniem głosowania internetowego (i-voting) w wybranych państwach, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2018, nr 1.
 
6.
Preisner A., e-Voting przyszłość e-demokracji? Szkic kilku niełatwych kwestii [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 3–4 kwietnia 2006 r., Rzeszów 2006.
 
7.
Rulka M., Orzecznictwo dotyczące konstytucyjności regulacji umożliwiających głosowanie elektroniczne (Niemcy, Austria, Estonia, Indie), „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 6.
 
8.
Rzucidło J., Perspektywy głosowania za pośrednictwem internetu w Rzeczypospolitej Polskiej, „Studia Wyborcze” 2013, t. 15.
 
9.
Saglie J., Segaard S.B., Internet voting and the secret ballot in Norway: principles and popular understandings, „Journal of Elections, Public Opinion and Parties” 2016, nr 2.
 
10.
Vries M., Bokslag W., Evaluating e-voting: theory and practice, CoRR abs/1602.02509.
 
11.
Wyrzykowski M., Granice praw i wolności – granice władzy [w:] Obywatel – jego wolności i prawa.
 
12.
Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10. lecia Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 1998.
 
13.
Zbieranek J., Głosowanie przez internet (i-voting) w wybranych państwach, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2018, nr 1.
 
14.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 
15.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, 2016, s. 1–88).
 
16.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 ze zm.).
 
17.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.).
 
18.
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 11 stycznia 2007 r. w sprawie Russian Conservative Party of Entrerpreneurs i inni przeciwko Rosji, skarga nr 55066/00 i 55638/00.
 
19.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11, Legalis nr 343106.
 
20.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lutego 2005 r., K 10/04 (Dz.U. nr 39, poz. 377).
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top