EN PL
Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w internecie
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Cybersecurity and Law 2019;2(2):135-149
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Internet jest podstawowym źródłem informacji. Z punktu widzenia prawa autorskiego, zauważa się coraz więcej problemów prawnych związanych z korzystaniem z utworów w internecie. Artykuł ma na celu omówienie zjawiska naruszenia prawa autorskiego w internecie. W pierwszej części zostały wskazane przypadki naruszenia prawa twórców w internecie. W dalszej części omówione zostało zagadnienie odpowiedzialności. W rozpowszechnianiu materiałów w internecie bierze udział wiele podmiotów. Zasady odpowiedzialności zostały uregulowane w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wśród podmiotów tych ustawodawca wyróżnia access providera, service providera i host providera. Kryterium uznania odpowiedzialności prawnej administratorów serwerów uczestniczących w wymianie informacji w sieci dotyczy głównie tego, czy mają oni wpływ na umieszczane w sieci treści.
 
REFERENCES (46)
1.
Barta J., Markiewicz R., Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym [w:] System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017.
 
2.
Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
 
3.
Barta J., Przechowywanie utworów na stronach internetowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2009, nr 3.
 
4.
Chomiczewski W., Komentarz do art. 13 [w:] D. Lubasz, M. Namysłowska (red.), Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw, LEX 2011.
 
5.
Gęsicka D.K., Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników, Warszawa 2014.
 
6.
Globan-Klas T., Senkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.
 
7.
Kitler W., Pojęcie i zakres bezpieczeństwa informacyjnego państwa, ustalenia systemowe i definicyjne [w:] W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska (red.), Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2017.
 
8.
Konarski X., Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa 2004.
 
9.
Kręcisz M., Glosa do wyroku TS z dnia 24 listopada 2011 r., C-70/10 oraz do wyroku TS z dnia 16 lutego 2012 r., C-360/10, LEX 2012.
 
10.
Król M., Rozpowszechnianie utworów w sieciach typu peer-to-peer, „Państwo i Prawo” 2008, nr 3.
 
11.
Litwiński P., Zasady odpowiedzialności pośredników w dostarczaniu informacji w Internecie (Intermediary Service Providers – iSP), „Gospodarka Elektroniczna”, „Monitor Prawniczy” 2002, nr 24.
 
12.
Lubasz D., Chomiczewski W., Wyłączenia odpowiedzialności host providerów – w poszukiwaniu równowagi pomiędzy dobrami prawnie chronionymi [w:] J. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski (red.), Zarys Prawa Własności Intelektualnej, t. 5, Własność intelektualna w obrocie elektronicznym, Warszawa 2015.
 
13.
Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2004.
 
14.
Nowikowska M., Utwór jako przedmiot prawa autorskiego [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, cz. I, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2018.
 
15.
Podrecki P., Prawo Internetu, Warszawa 2007.
 
16.
Preussner-Zamorska J., Dozwolony użytek chronionych utworów [w:] J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2007.
 
17.
Rączka G., Prawne zagadnienia hostingu, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 4.
 
18.
Siwicki M., Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie. Aspekty prawnokarne, Warszawa 2011.
 
19.
Wilkowska M., Wybrane zagadnienia związane z pobieraniem nielegalnych kopii utworów z Internetu, „Przegląd Prawa handlowego” 2007, nr 12.
 
20.
Wójcik K., Usługa cachingu. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną [w:] A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski (red.), Internet a prawo autorskie, Lublin 2016.
 
21.
Wydra Ł, Glosa do wyroku SN z dnia 30 września 2016 r., I CSK 598/15, Glosa 2017, nr 4.
 
22.
Zawadzka Z., Autorskie prawa majątkowe [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, cz. I, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2018.
 
23.
Zawadzka Z., Prawo autorskie w Internecie [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, cz. I, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2018.
 
24.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie.
 
25.
harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz. WE 2001 L 167/10).
 
26.
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2460).
 
27.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
 
28.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,.
 
29.
poz. 1231).
 
30.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 r., I ACa 1086/13, LEX nr 1437961.
 
31.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 18 września 2017 r., I ACa 1494/15, LEX nr 2354397.
 
32.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 19 września 2017 r., I ACa 1494/15, „ Gazeta Prawna” 2017, nr 182.
 
33.
Wyrok SA w Łodzi z dnia 13 stycznia 2017 r., I ACa 884/16, LEX nr 2250053.
 
34.
Wyrok SA w Łodzi z dnia 18 września 2013 r., I ACa 406/13, LEX nr 1372327.
 
35.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 11 czerwca 2015 r., I ACa 1842/14, LEX nr 1751205.
 
36.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017 r., VI ACa 1579/15, LEX nr 2249981.
 
37.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 13 października 2017 r., I ACa 1208/16, LEX nr 2402446.
 
38.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2017 r., I ACa 55/16, LEX nr 2317742.
 
39.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2017 r., VI ACa 1910/16, LEX nr 2481496.
 
40.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 23 maja 2014 r., I ACa 477/14, LEX nr 1515312.
 
41.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 5 lutego 2003 r., I ACa 601/02, LEX nr 1680981.
 
42.
Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2015 r., II CSK 747/13, OSNC 2016, nr 1, poz. 9.
 
43.
Wyrok SN z dnia 30 września 2016 r., I CSK 598/15, LEX nr 2151458.
 
44.
Wyrok SN z dnia 8 lipca 2011 r., IV CSK 665/10, OSNC 2012, nr 2, poz. 27.
 
45.
Wyrok TSUE z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ACI Adam BV i inni v. Stichting de Thuiskopie i Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding, skarga Nr C-435/12, LEX nr 1446594.
 
46.
Wyrok TSUE z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie Public Relations Consultants Association Ltd v. Newspaper Licensing Agency Ltd i in., skarga Nr C-360/1.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top