EN PL
Obecność i bezpieczeństwo osób starszych w cyberprzestrzeni
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
2
Katedra Historii Wychowania, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 
 
Publication date: 2022-12-06
 
 
Cybersecurity and Law 2022;8(2):219-229
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyspieszyła proces cyfrowej transformacji, która od lat radykalnie wpływa na funkcjonowanie społeczeństw. Rozwój nowych technologii wymusił także przeobrażenia gospodarcze, kulturowe i polityczne. Z roku na rok systematycznie rośnie liczba osób z dostępem do mobilnego internetu czy usług online. Prezentowany artykuł zwraca szczególną uwagę na funkcjonowanie w cyfrowym świecie najstarszych grup wiekowych. Tempo przemian cywilizacyjnych i intensywny rozwój technologii informatycznej nie pozostaje bez wpływu na jakość życia pokolenia tzw. cyfrowych imigrantów, którzy jak wszyscy imigranci przystosowują się do nowego środowiska, starają się je zrozumieć i nauczyć nowych umiejętności, ale pozostaje im obcy akcent1. W artykule starano się ukazać zagrożenia, jakie niosą nowoczesne technologie informatyczne, dla osób starszych i wskazać na kontekst tych zagrożeń, często powiązanych ze szczególnymi potrzebami seniorów, a ściślej z brakiem zaspokojenia tych potrzeb.
 
REFERENCES (35)
1.
Active Ageing: A Policy Framework, WHO, 2002, Geneva, https://apps.who.int/iris/hand... [dostęp: 18.06.2022].
 
2.
Adamczyk, M., Betlej, A. Social determinants of digital exclusion in an ageing society. The case of Poland, „Entrepreneurship and Sustainability Issues” 2021, t. 8, nr 3.
 
3.
Badowska S., Cyfrowe usługi finansowe a seniorzy, Warszawa 2021.
 
4.
Bakalarczyk R., Seniorzy – niewidzialni – obecni? Starzejące się społeczeństwo – prognozy, wyzwania, możliwości, Warszawa 2021.
 
5.
Batorski D., Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania [w:] Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2015.
 
6.
Coluccia A. i in., Online Romance Scams: Relational Dynamics and Psychological Characteristics of the Victims and Scammers, „A Scoping Review Clin Pract Epidemiol Ment Health” 2020, t. 16.
 
7.
Gawron G., Klimczuk A., Szweda-Lewandowska Z., Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych, Katowice 2021.
 
8.
Holgersson J., Kävrestad J., Nohlberg M., Cybersecurity and Digital Exclusion of Seniors: What Do They Fear? [w:] Human Aspects of Information Security and Assurance. HAISA 2021, red. S. Furnell, N. Clarke, Cham 2021.
 
9.
InfoSenior 2020, Raport Związku Banków Polskich, styczeń 2020, https://www.zbp.pl/getmedia/76... [dostęp: 16.06.2022].
 
10.
Jakość życia osób starszych w Polsce, Warszawa 2020.
 
11.
Kochalska H., Kondycja portfela polskiego seniora, BIG InfoMonitor S.A., 1 października 2018, https://media.big.pl/informacj... [dostęp: 20.06.2022].
 
12.
Korzystanie z internetu, „Komunikat z Badań” 2018, nr 62.
 
13.
Motylińska P., Wykluczenie cyfrowe [w:] Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego, t. 2, red. O. Wasiuta, R. Klepka, Kraków 2019.
 
14.
Opieka geriatryczna w Polsce, red. A.M. Fal, I. Witczak, E. Kuriata-Kościelniak, Warszawa 2016.
 
15.
Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants Part 1, „On the Horizon” 2001, t. 9, nr 5.
 
16.
Program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014–2020, https://www.polskacyfrowa.gov.... [dostęp: 20.06.2022].
 
17.
Raport o samotności. Pierwszy rok pandemii, Fundacja Szlachetna Paczka, 2021, https://www.szlachetnapaczka.p... [dostęp: 22.06.2022].
 
18.
Senior – konsument, https://uokik.gov.pl/aktualnos... [dostęp: 20.06.2022].
 
19.
Senior w świecie finansów. Poradnik klienta usług finansowych, Warszawa 2015.
 
20.
Seniorze – spotkajmy się w sieci!, https://www.zbp.pl/aktualnosci...! [dostęp: 20.06.2022].
 
21.
Seniorzy najbardziej narażeni na kradzież tożsamości, https://www.egospo-darka.pl/16... [dostęp: 17.06.2022].
 
22.
Shillair R. i in., Getting Grandma Online: Are Tablets the Answer for Increasing Digital Inclusion for Older Adults in the U.S.? „Educational Gerontology” 2015, t. 41, nr 10.
 
23.
Skrzypniak N., Przystosowanie osób starszych do życia a kwestia bezpieczeństwa człowieka, „Dyskursy o Kulturze” 2018, nr 9.
 
24.
Spis powszechny 2021, https://stat.gov.pl/spisy-pows... [dostęp: 15.06.2022].
 
25.
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 roku, https://stat.gov.pl/obszary-te... [dostęp: 23.06.2022].
 
26.
Starzewski Ł., Główne problemy pacjentów w pandemii. Informacja RPO dla Rzecznika Praw Pacjenta, „Biuletyn Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich”, 25.02.2021, https://bip.brpo.gov.pl/pl/con... [dostęp: 16.06.2022].
 
27.
Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020, https://stat.gov.pl/files/gfx/... [dostęp: 22.06.2022].
 
28.
Sytuacja osób starszych w Polsce w 2019 roku, Warszawa 2021.
 
29.
Szukalski P., Ludzie bardzo starzy – niewidoczna grupa docelowa polityki społecznej?, „Studia Demograficzne” 2014, nr 2.
 
30.
Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0? Raport, Warszawa 2020.
 
31.
Trafiałek E., Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Kielce 2006.
 
32.
Vandeweerd V. i in., Positives and negatives of online dating according to women 50+, „Journal of Women & Aging” 2016, t. 28, nr 3.
 
33.
Wierzbicka, E. Seniorzy na rynku usług finansowych, „Finanse i Prawo Finansowe” 2022, nr 1.
 
34.
Wnęk-Gozdek J., Oszustwa romantyczne online – studium przypadku, „Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej” 2019, nr 2.
 
35.
Wójcik A., Aktywność w sieci i uzależnienie od internetu u osób w okresie późnej dorosłości – przegląd badań, „Studia Psychologica” t. 13.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top