EN PL
The obligations of public entities within the national cybersecurity system
 
More details
Hide details
1
The Department of Administrative Law and Security Sciences, the Faculty of Law and Administration, the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Publication date: 2021-03-04
 
 
Cybersecurity and Law 2020;4(2):57-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The lawmakers have imposed a number of obligations on public entities within the national cybersecurity system to ensure that information systems are resilient against actions which compromise the confidentiality, integrity, accessibility, and authenticity of the data being processed in these systems, or the related services provided by such systems. These obligations include incident reporting and handling by the appropriate public entities, and designating contact persons to communicate with national cybersecurity system entities. However, they do not apply to all public bodies – only those specifically named by the lawmakers. An important spectrum of measures in this regard involves public-entity incidents, i.e. occurrences which impair, or might impair, the quality of, or disrupt the performance of, a public function by a public entity. When fulfilling their obligations, it is particularly important for public entities to handle incidents, understood as taking measures to identify, register, analyse, classify, prioritise, contain, and remedy the incidents.
 
REFERENCES (34)
1.
Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, red. W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk,===Warszawa 2013.
 
2.
Bojarski K., Współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu administracyjno-prawnym, Warszawa–Nisko 2017.
 
3.
Bożek M., Czuryk M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014.
 
4.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberodpowiedzialność, Toruń 2019.
 
5.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Moralność publiczna w polskim prawie gospodarczymi w prawie mediów, [in:] Klauzule porządku publicznego i moralności publicznej, red. G. Blicharz,M. Delijewski, Warszawa 2019.
 
6.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, Warszawa 2015.
 
7.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia,Warszawa 2015.
 
8.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Zalasińska K., Prawo bezpieczeństwa kulturowego,Siedlce 2016.
 
9.
Czuryk M., Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, t. 3.
 
10.
Czuryk M., Informacja w administracji publicznej. Zarys problematyki, Warszawa 2015.
 
11.
Czuryk M., Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, Olszyn 2017.
 
12.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olszyn 2018.
 
13.
Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Prawo zarządzania kryzysowego. Zarys systemu, Olsztyn 2016.
 
14.
Czuryk M., Kostrubiec J., The legal status of local self-government in the field of public security,„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, t. 1.
 
15.
Karpiuk M., Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Studia IuridicaLublinensia” 2017, t. 4.
 
16.
Karpiuk M., Miejsce bezpieczeństwa osobowego w systemie ochrony informacji niejawnych, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2018, t. 1.
 
17.
Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 
18.
Karpiuk M., Odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa przez polskie służby ochrony państwa, „Secretum” 2015, t. 2.
 
19.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, nr 9.
 
20.
Karpiuk M., Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym, Lublin 2008.
 
21.
Karpiuk M., Służba wojskowa żołnierzy zawodowych, Olsztyn 2019.
 
22.
Karpiuk M., Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Humanum” 2018, t. 2.
 
23.
Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.
 
24.
Karpiuk M., Chałubińska-Jentkiewicz K., Prawo bezpieczeństwa informacyjnego, Warszawa 2015.
 
25.
Karpiuk M., Prokop K., Sobczyk P., Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017.
 
26.
Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olszyn 2017.
 
27.
Kostrubiec J., Status of a Voivodeship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order, „Barometr Regionalny” 2018, t. 5.
 
28.
Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Lublin 2015.
 
29.
Pieczywok A., Profesjonalność funkcjonariuszy wybranych służb w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, [in:] Służba w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, red. M. Karpiuk, A. Pieczywok, Warszawa 2016.
 
30.
Stankowska I., Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, LEX 2014.
 
31.
Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, LEX 2008.
 
32.
Tyrawa D., Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym, Lublin 2018.
 
33.
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, G. Szpor, LEX 2019.
 
34.
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, LEX 2013.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top