EN PL
Wybrane elementy konstrukcji zarządzania bezpieczeństwem publicznym w jednostkach samorządu terytorialnego
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Publication date: 2024-05-20
 
 
Cybersecurity and Law 2024;12(2):161-173
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Podjęty w 1999 roku niezwykle istotny proces decentralizacji administracji publicznej, polegający na przekazaniu społecznościom lokalnym i regionalnym wielu kompetencji, stał się przyczynkiem do kształtowania się wielu zobowiązań. Samorząd terytorialny oprócz realizacji zadań w zakresie rozwoju gospodarczego został także zobligowany do budowania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terytorium swojej jurysdykcji. Przedmiotowe bezpieczeństwo staje się główną wartością, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania państwa oraz rozwoju społeczeństwa. Gwarancja tego atrybutu, należąca do władz publicznych zarówno rządowych, jak i samorządowych – zmierza do zapewnienia bezpiecznego życia społeczności lokalnych, które zamieszkują gminy, powiaty czy województwa. W tekście zostaną przybliżone wybrane, ze względu na dość złożony i rozbudowany charakter, te zadania, które są wdrażane przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze bezpieczeństwa publicznego.
 
REFERENCES (27)
1.
Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, red. B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bielsko-Biała 2006.
 
2.
Bojarski K., Pozycja samorządu lokalnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, „Rocznik Samorządowy” 2012, t. 1.
 
3.
Bonisławska B., Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego – wybrane zagadnienia, „Teka of Political Science and International Relations” 2021, t. 16, nr 2.
 
4.
Encyklopedia prawa, red. K. Klina-Prasznic, Warszawa 1999.
 
5.
Filaber J., Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym (wybrane uwagi), „Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie. Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Historyczne” 2009.
 
6.
Furgała A., Bezpieczeństwo wewnętrzne – dylematy definicyjne w kontekście zmian ewolucyjnych i rozwoju społeczno-gospodarczego państwa, „Przegląd Policyjny” 2020, nr 3.
 
7.
Gawkowski K., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty, „Studia Humanistyczno-Społeczne” 2016, nr 15.
 
8.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 
9.
Jastrzębski B., O problemie prawa obywateli do bezpieczeństwa publicznego [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, red. E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny, Rzeszów 2008.
 
10.
Karpiuk M., Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 2.
 
11.
Kitler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne w świetle współczesnych wyzwań teorii i praktyki problemu, „Wiedza Obronna” 2023, nr 1.
 
12.
Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2005.
 
13.
Kotulski M., Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 11.
 
14.
Kotulski M., Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 9.
 
15.
Małecka-Łyszczek M., Wybrane aspekty prawa jednostki do bezpieczeństwa na szczeblu samorządu lokalnego [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, red. E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny, Rzeszów 2008.
 
16.
Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego: zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008.
 
17.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006.
 
18.
Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007.
 
19.
Sienkiewicz-Małyjurek K., Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 7–8.
 
20.
Sprengel B., Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, Włocławek 2004.
 
21.
Stec M., Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski (kryteria i normatywna realizacja), „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 11.
 
22.
Sulowski S., W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
 
23.
Szeląg I., Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie własne samorządu lokalnego, „e-Politikon” 2013, nr 6.
 
24.
Uniwersalny słownik języka polskiego, red, S. Dubisz, t. 1, Warszawa 2003.
 
25.
Ura E., Pieprzny S., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Rzeszów 2015.
 
26.
Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku: (reforma Policji), cz. 1, red. J. Widacki, Warszawa–Kraków 1998.
 
27.
Wojtaszczyk K.A., Jakubowski W., Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top