EN PL
Status prawny samorządu terytorialnego w sferze zarządzania kryzysowego
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Publication date: 2024-05-20
 
 
Cybersecurity and Law 2024;12(2):174-186
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Jednym z obszarów bezpieczeństwa, w którego zakresie właściwa jest administracja publiczna, jest zarządzanie kryzysowe. Na szczeblu lokalnym sprawami zarządzania kryzysowego zajmuje się samorząd terytorialny. Zadania związane z przeciwdziałaniem powstawaniu sytuacji kryzysowych, reagowaniem na nie oraz usuwaniem ich skutków w gminie wykonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w powiecie – starosta. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa. Do administracji publicznej zalicza się też samorząd terytorialny. Zaspokaja on te potrzeby społeczne mieszkańców, które jest w stanie skutecznie realizować, w tym potrzeby bezpieczeństwa.
 
REFERENCES (37)
1.
Argasińska T., Współpraca samorządu gminnego z Policją w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:] Współdziałanie Policji z innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, red. E. Ura, Rzeszów 2021.
 
2.
Bencsik A., Karpiuk M., Kelemen M., Włodyka E., Cybersecurity in the Visegrad Group Countries, Maribor 2023.
 
3.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberodpowiedzialność. Wstęp do prawa cyberbezpieczeństwa, Toruń 2023.
 
4.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Nowikowska M., Analiza zagrożeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w działalności kontrolnej [w:] Modele rozwiązań prawnych w systemie cyberbezpieczeństwa RP. Rekomendacje, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, A. Brzostek, Warszawa 2021.
 
5.
Chorążewska A., Restytucja samorządu terytorialnego polską drogą do demokracji – refleksje o znaczeniu idei samorządności dla budowy demokratycznych struktur administracji publicznej [w:] Administracja w demokratycznym państwie prawa. Księga jubileuszowa Profesora Czesława Martysza, red. A. Matan, Warszawa 2022.
 
6.
Czuryk M., Cybersecurity and Protection of Critical Infrastructure, „Studia Iuridica Lublinensia” 2023, nr 5.
 
7.
Czuryk M., Cybersecurity as a premise to introduce a state of exception, „Cybersecurity and Law” 2021, nr 2.
 
8.
Czuryk M., Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego w stanie kryzysu i wojny, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, nr 3.
 
9.
Czuryk M., Restrictions on the Exercising of Human and Civil Rights and Freedoms Due to Cybersecurity Issues, „Studia Iuridica Lublinensia” 2022, nr 3.
 
10.
Czuryk M., Special rules of remuneration for individuals performing cybersecurity tasks, „Cybersecurity and Law” 2022, nr 2.
 
11.
Czuryk M., The Legal Status of Digital Service Providers in the National Cybersecurity System, „Cybersecurity and Law” 2024, nr 1.
 
12.
Czuryk M., Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w stanie klęski żywiołowej, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 3.
 
13.
Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prawo zarządzania kryzysowego. Zarys sytemu, Olsztyn 2016.
 
14.
Evsyukova O., Karpiuk M., Kelemen M., Cyberthreats in Ukraine, Poland and Slovakia, „Cybersecurity and Law” 2024, nr 1.
 
15.
Gergelewicz T., Informacja sygnalna. Katalog obszarów działań antydezinformacyjnych, Warszawa 2023.
 
16.
Groń M., Informatyzacja samorządu terytorialnego [w:] Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, red. H. Kisilowska, E. Malak, Warszawa 2010.
 
17.
Kaczmarek K., Dezinformacja jako czynnik ryzyka w sytuacjach kryzysowych, „Roczniki Nauk Społecznych” 2023, nr 2.
 
18.
Kaczmarek K., Digital Competencies of the General Public and the State’s Vulnerability to Cyberspace Threats [w:] The Public Dimension of Cybersecurity, red. M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Maribor 2022.
 
19.
Kaczmarek K., Zapobieganie zagrożeniom cyfrowym na przykładzie Republiki Estońskiej i Republiki Finlandii, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 1.
 
20.
Karpiuk M., Crisis management vs. cyberthreats, „Sicurezza, Terrorismo e Societa” 2022, nr 2.
 
21.
Karpiuk M., Cybersecurity as an element in the planning activities of public administration, „Cybersecurity and Law” 2021, nr 1.
 
22.
Karpiuk M., Miejsce organizacji pozarządowych w sferze obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 2023.
 
23.
Karpiuk M., Właściwość samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom i ich skutkom, „Ius et Administratio” 2023, nr 3.
 
24.
Karpiuk M., Kostrubiec J., Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen, Olsztyn 2017.
 
25.
Karpiuk M., Pizło W., Kaczmarek K., Cybersecurity Management – Current State and Directions of Change, „International Journal of Legal Studies” 2023, nr 2.
 
26.
Korczak J., Decentralizacja i recentralizacja w administracji publicznej na przykładzie zadań własnych i zleconych jednostek samorządu terytorialnego [w:] Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Sandomierz–Rzeszów 2017.
 
27.
Kurek J., Operational Activities in the Field of Cybersecurity [w:] Cybersecurity in Poland. Legal Aspects, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, F. Radoniewicz, T. Zieliński, Cham 2022.
 
28.
Mączyński M., Bezpieczeństwo lokalne: mit czy rzeczywistość? [w:] Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2018.
 
29.
Niżnik-Dobosz I., Prawne płaszczyzny i podmioty kształtowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2018.
 
30.
Niżnik-Dobosz I., Prawo administracyjne i jego obszary specjalne wobec szczególnie kwalifikowanych stanów faktycznych [w:] Funkcjonowanie administracji publicznej w okresie pandemii COVID-19, red. E. Ura, Rzeszów 2022.
 
31.
Niżnik-Dobosz I., Zasady realizowania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego [w:] Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Sandomierz–Rzeszów 2017.
 
32.
Radoniewicz F. [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, Warszawa 2019.
 
33.
Sarnecki P. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, t. 1, Warszawa 2016, art. 15.
 
34.
Szpor G. [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki, Warszawa 2019, art. 2.
 
35.
Tuleja P. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2023, art. 16.
 
36.
Włodyka E.M., Gotowi – do startu – start? Przyczynek do dyskusji nad gotowością jednostek samorządu terytorialnego do zapewniania cyberbezpieczeństwa, „Cybersecurity and Law” 2022, nr 1.
 
37.
Zdyb M., Podmiotowość prawna jednostek samorządu terytorialnego jako podstawa do kształtowania wybranych form działania organów samorządu terytorialnego [w:] Prawne formy działania stosowane przez organy samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Krystiana Ziemskiego, red. M. Szewczyk, M. Jędrzejczak, Warszawa 2022.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top