EN PL
Przestępczość w cyberprzestrzeni między przepisami polskimi a międzynarodowymi
 
 
More details
Hide details
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 
 
Publication date: 2021-03-01
 
 
Cybersecurity and Law 2019;1(1):159-192
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W artykule podjęta jest problematyka przestępczości w cyberprzestrzeni, regulowanej za pośrednictwem przepisów krajowych oraz prawa międzynarodowego. W dobie społeczeństwa informacyjnego, gdzie internet posiada niezwykle duże znaczenie, a jego użytkowników ciągle przybywa, dochodzi do szeregu naruszeń prawa, które często stanowią przestępstwa. Przestępstwa w cyberprzestrzeni, rozumianej jako przestrzeń komunikacyjna tworzona przez system powiązań internetowych, stają się coraz groźniejsze i bywają coraz trudniejsze do wykrycia i ścigania. Regulacje krajowe, jak też i międzynarodowe nie zawsze nadążają za dynamicznym postępem techniki, rozwojem sieci oraz wyzwaniami, które niesie ona za sobą. Nadal pojawiają się nowe czyny zabronione, popełniane w cyberprzestrzeni, w większym lub mniejszym stopniu sprzeczne z obowiązującym prawem, obnażające jednocześnie niedoskonałość przyjętych regulacji.
 
REFERENCES (83)
1.
Aleksandrowicz T., Współczesny terroryzm międzynarodowy – próba definicji ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, nr 2.
 
2.
Andreski S., Maksa Webera olśnienia i pomyłki, Warszawa 1992.
 
3.
Barman Z., Globalizacja, Warszawa 2000.
 
4.
Becker J. (red.), The Soviet Union and Terrorism, London 1984.
 
5.
Bell D., The Coming of Post-Industial Society, New York 1973.
 
6.
Berdel-Dudzińska M., Pojęcie cyberprzestrzeni we współczesnym polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 2.
 
7.
Bickerton P., Bickerton M., Pardesi U., Marketing w internecie, Gdańsk 2006.
 
8.
Bieńkowska E., Mazowiecka L. (red.), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Komentarz, Warszawa 2014.
 
9.
Boszczyk M., Media elektroniczne jako środek komunikowania politycznego [w:] S. Michalczyk (red.), Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym, Sosnowiec 2006.
 
10.
Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M.F., Cyberterroryzm i problem bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003.
 
11.
Brink D.O., Millian Principles, Freedom of Speech, and Hate Speech, „Legal Theory” 2001, no. 7.
 
12.
Clark I., Globalization and International Relation Theory, Oxford 1999.
 
13.
Cline R.S., Yonah Alexander: The Soviet Connection, New York 1984.
 
14.
Cohen-Almagor R., Holocaust Denial is a Form of Hate Speech, „The Amsterdam Law Forum” 2009, no. 2.
 
15.
Cortese A., Opposing hate speech, Westport 2006.
 
16.
Doktorowicz K., Europejska droga do społeczeństwa informacyjnego [w:] K. Doktorowicz (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wyzwania dla gospodarki, polityki i kultury, Katowice 2002.
 
17.
Doktorowicz K., Europejski model społeczeństwa informacyjnego, Katowice 2005.
 
18.
Fleming M., Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1996, nr 1.
 
19.
Ghanea N., Expression and Hate Speech in the ICCPR: Compatible or Clashing?, „Religion and Human Rights” 2010, no. 5.
 
20.
Gilarka K., Państwo narodowe a globalizacja – dynamika powstawania nowego ładu, Toruń 2003.
 
21.
Gliszczyńska-Grabias A., Międzynarodowoprawne standardy wolności a mowa nienawiści [w:] D. Bychawska-Sinarska, D. Głowacka (red.), Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?, Warszawa 2013.
 
22.
Goban-Klas T., Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy [w:] J. Lubacz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 1990.
 
23.
Gołda-Sobczak M., Spór o definicję terroryzmu, „Wiedza i Umiejętności” 2004.
 
24.
Grewlich K.W., „Cyberspace”. Sector – specyfic. Regulatio and Competition Rules in European Telecommunications, „Common Market Law Review” 1999, nr 6.
 
25.
Gruchoła M., Ochrona użytkowników Internetu w państwach Unii Europejskiej, Lublin 2012.
 
26.
Grzybczyk K., Twórczość internautów w świetle regulacji prawa autorskiego na przykładzie fanfiction, Warszawa 2015.
 
27.
Gulda P., Elektroniczna demokracja – teoria i praktyka, wady i/lub zalety [w:] M. Sokołowski (red.), U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku, Olsztyn 2005.
 
28.
Gulda P., Internet jako przestrzeń polityczna [w:] M. Sokołowski (red.), Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych, Olsztyn 2004.
 
29.
Hanusek T., W sprawie pojęcia współczesnego terroryzmu, „Problemy Kryminalistyczne” 1980, nr 143.
 
30.
Hare I., Weinstein J. (red.), Extreme Speech and Democracy, Oxford 2009.
 
31.
Hoeren T., Werberecht im Internet am Beispiel der ICC Guidelines on Interactive Marketing Communications [w:] M. Lehmann (red.), Internet – und Multimediarecht (Cyberlaw), Stuttgart 1997.
 
32.
Hoffman B., Low-intensity Conflict: Terrorism and Guerrilla War fare in the Coming Decades [w:] L. Howard (red.), Terrorism: Roots, Ompact, Responses, Praegor, New York 1992.
 
33.
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001.
 
34.
Indecki K., Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Łódź 1998.
 
35.
Jaskuła L.K., Wolność działalności dziennikarskiej w perspektywie zjawiska mowy nienawiści. Wybrane aspekty prawne [w:] W. Lis (red.), Status prawny dziennikarza, Warszawa 2014.
 
36.
Kasińska-Metryka, Demokratyzacja systemu politycznego a przepływ informacji – od deficytu do przesytu [w:] M. Sokołowski (red.), U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku, Olsztyn 2005.
 
37.
Kerr C., Dunlap J.T., Harbison F.H., Myers C.A., Industrialism and Industirial Man, Cambridge 1960.
 
38.
King M., Globalization, Knowledge and Society, New York 1990.
 
39.
Korcz I., Internet a człowiek w kontekście globalizującego się świata? [w:] M. Sokołowski, M. Furmanek (red.) Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, Elbląg 2005.
 
40.
Korzińska A., Tradycja i nowoczesność. Islam w Internecie. Analiza polskojęzycznych stron internetowych [w:] M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI,. Elbląg 2006.
 
41.
Kosiński J., Cyberprzestępczość [w:] W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak, (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013.
 
42.
Kotarski H., Internet a lokalna polityka. Studium socjologiczne na przykładzie wyborów samorządowych [w:] S. Michalczyk (red.), Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkice medioznawcze, Sosnowiec 2006.
 
43.
Kowalski S., Tulli M., Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Warszawa 2003.
 
44.
Lach A., Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości, Warszawa 2015.
 
45.
Laqueur W., Terrorism, London 1997.
 
46.
Laqueur W., The Age of Terrorism, Boston 1987.
 
47.
Łęski Z., Wieczorek Z., Społeczeństwo wirtualne – czy mamy jakiś wybór? [w:] M. Sokołowski, M. Furmanek (red.), Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, Elbląg 2005.
 
48.
Łętowska E., Zwodnicze pokusy karania hate speech [w:] D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka (red.), Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?, Warszawa 2013.
 
49.
Marschall A.M., Tompset B.C., Identity theft in an online world, „Computer Law and Security Report” 2005, nr 21.
 
50.
Mason S., Validating identity for the electronic environment, „Computer Law and Security Report” 2004, nr 3.
 
51.
Matusiak I., Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013.
 
52.
Muszyński W., Wizerunek polskich tradycjonalistów Internecie [w:] M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI, Elbląg 2006.
 
53.
Nowak A., Cyberprzestrzeń jako nowa jakość zagrożeń, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2013, nr 3.
 
54.
Pala M., Wybrane aspekty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, „De Securitate et Defensione.O Bezpieczeństwie i Obronności” 2015, nr 1.
 
55.
Pawłowski A., Terroryzm w Europie w XIX i XX wieku, Zielona Góra 1980.
 
56.
Pietras M., Globalizacja jako proces zmian społeczności międzynarodowej [w:] M. Pietras (red.), Oblicza procesów globalizacji, Lublin 2002.
 
57.
Pikulski S., Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000.
 
58.
Preis E., Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2008, C – 275/06, „Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 4.
 
59.
Radoniewicz F., Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016.
 
60.
Rinaldi A.H. Internationale Netze und das Wettberbstrecht [w:] J. Becker (red.) Rechtsprobleme internationalen Dattenetze, Baden-Baden 1996.
 
61.
Sauer A., Online privacy and the online self, „Privacy Law Bulletin” 2008, nr 9.
 
62.
Schittek G.¸ Internet jako narzędzie politycznego wsparcia w Szwecji [w:] T. Zasępa (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001.
 
63.
Schmid A.P., Political Terrorism: A Research Guide, New Brunswick 1984.
 
64.
Scholte J.A., The Globalization of World Politics [w:] J. Baylis, S. Smith (red.), The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations, New York 2001.
 
65.
Serwiak S., Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożenia terroryzmem [w:] E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, świadek koronny i terroryzm w ujęciu praktycznym, Kraków 2005.
 
66.
Sienkiewicz P., Terroryzm w cybernetycznej przestrzeni [w:] T. Jemioło, J. Kisielniecki, K. Rajchel (red.), Cyberterroryzm – nowe wyznawania XXI wieku, Warszawa 2009.
 
67.
Sobczak J., Dylematy społeczeństwa informacyjnego [w:] M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, Elbląg 2006.
 
68.
Sobczak J., Europejski ład komunikacyjny w procesie globalizacji [w:] J. Sobczak, R. Bäcker, Europejska myśl polityczna wobec globalizacji, Łódź 2005.
 
69.
Sobczak J., Kakareko K., Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione w sieci, a kwestia prywatności [w:] J. Sobczak, K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2017.
 
70.
Sobczak J., Problemy społeczeństwa informacyjnego w dobie globalizacji [w:] T. Wallas (red.), Bariery rozwoju na progu XXI wieku. Wybrane problemy, Warszawa 2007.
 
71.
Sobczak J., Społeczeństwo informacyjne w dobie globalizacji [w:] M. Domagała, J. Iwanek, Demokracja w dobie globalizacji, t. II, Aspekty teoretyczne, Katowice 2008.
 
72.
Sobczak J., Wolność słowa a zjawisko inwigilacji przekazu internetowego [w:] M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna sieci, Elbląg 2007.
 
73.
Sobczyk S., Internet narzędziem oddziaływania na wyborców [w:] S. Michalczyk (red.), Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkice medioznawcze, Sosnowiec 2006.
 
74.
Stammers N., Social movements and the challenge to power [w:] M. Shaw (red.), Politics in Globalized Word, London 1999.
 
75.
Śledzińska-Simon A., Decyzja ramowa w sprawie zwalczania pewnych form przejawów rasizmu i ksenofobii jako trudny kompromis wobec mowy nienawiści w Unii Europejskiej [w:] R. Wieruszewski, M. Wyszykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Mowa nienawiści a wolność. słowa. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2010.
 
76.
Turska A., Marketing polityczny w Internecie [w:] S. Michalczyk (red.), Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkice medioznawcze, Sosnowiec 2006.
 
77.
Wasilewski J., Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Studia i Analizy” 2013, nr 9.
 
78.
Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.
 
79.
Wieruszewski R., Wyrzykowski M., Bodnar A., Gliszczyńska-Grabias A., Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2010.
 
80.
Woiński M., Prawnokarne aspekty zwalczania mowy nienawiści, Warszawa 2014.
 
81.
Wójcik J.W., Przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, Warszawa 2007.
 
82.
Zacher L.W., Etykietowanie przyszłych społeczeństw – kryteria, określenia, ewaluacje [w:] M. Sokołowski (red.), U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku, Olsztyn 2005.
 
83.
Zasępa T., Komunikacja cybernetyczna wyzwaniem dla Kościoła katolickiego [w:] T. Zasępa (red.), Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, Częstochowa 2003.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top