EN PL
Cyberbezpieczeństwo – zagadnienia definicyjne
 
More details
Hide details
1
prof. ASzWoj, Instytut Prawa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Mediów, Własności Intelektualnej i Nowych Technologii
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Cybersecurity and Law 2019;2(2):7-23
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W obecnych warunkach prawnych podejście regulatorów do zagadnienia cyberbezpieczeństwa wynika z utożsamiania tego rodzaju zjawiska z potrzebą przeciwdziałania atakom przede wszystkim nakierowanym na sieci teleinformatyczne. Stanowisko takie wydaje się jednak nieuzasadnione, zwłaszcza w kontekście analizy pojęcia cyberprzestrzeni i zagrożeń z nią związanych. Cyberbezpieczeństwo jest pojęciem odnoszącym się do zapewnienia ochrony i przeciwdziałania zagrożeniom, które dotykają cyberprzestrzeni, jak i funkcjonowania w cyberprzestrzeni a dotyczy to zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego oraz ich wzajemnych relacji. Na rzecz tego stanowiska przemawia również charakterystyka pojęcia cyberprzestępczości, obejmującego generalnie swoim zakresem zagrożenia, jakie pojawiają się w cyberprzestrzeni. Jednak powszechnie przyjmuje się, że świat cyfrowy powinien być uregulowany tak jak świat rzeczywisty. W artykule podjęto próbę uzasadnienia wskazanego powyżej stanowiska.
 
REFERENCES (31)
1.
Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.
 
2.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo bezpieczeństwa informacyjnego, Warszawa 2015.
 
3.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015.
 
4.
Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń 1999.
 
5.
Czyżak M., Spamming i jego karalność w polskim systemie prawnym, „Pomiary. Automatyka. Kontrola” 2009, nr 7.
 
6.
Czyżak M., Wybrane aspekty zjawiska cyberterroryzmu, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2010, nr 1–2.
 
7.
Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994.
 
8.
Filipkowski W., Internet – przestępcza gałąź gospodarki, „Prokurator” 2007, nr 1.
 
9.
Gibson W., Neuromancer, Warszawa 2009.
 
10.
Goban-Klas T., Cywilizacja medialna, Warszawa 2005.
 
11.
Jabłoński M., Mielus M., Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w organizacji gospodarczej [w:].
 
12.
M. Kwieciński (red.), Bezpieczeństwo informacji i biznesu. Zagadnienia wybrane, Kraków 2010.
 
13.
Kaliski M., Kierkowska A., Tomaszewski G., Ochrona informacji i zasobów relacyjnych przedsiębiorstwa [w:] J. Kaczmarek, M. Kwieciński (red.), Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu, Toruń 2010.
 
14.
Kisielnicki J., MIS. Systemy informatyczne zarządzania, Warszawa 2008.
 
15.
Korzeniowska H., Edukacja dla bezpieczeństwa w systemie oświatowym Europy na przykładzie Polski i Słowacji, Kraków 2004.
 
16.
Oleński J., Ekonomika informacji, Warszawa 2003.
 
17.
Potejko P., Bezpieczeństwo informacyjne [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009.
 
18.
Sienkiewicz P., Terroryzm w cybernetycznej przestrzeni [w:] T. Jemioło, J. Kisielnicki, K. Rajchel (red.), Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku, Warszawa 2009.
 
19.
Sławik K., Terroryzm. Aspekty prawno-międzynarodowe, kryminalistyczne i policyjne, Poznań 1993.
 
20.
Sobczak J., Problemy społeczeństwa informacyjnego w dobie globalizacji [w:] T. Wallas (red.), Bariery rozwoju na progu XXI wieku. Wybrane problemy, Warszawa 2007.
 
21.
Sobczak J., Społeczeństwo informacyjne w dobie globalizacji [w:] M. Domagała, J. Iwanek (red.), Demokracja w dobie globalizacji, t. 2, Aspekty teoretyczne, Katowice 2008.
 
22.
Szafrański J., Cyberterroryzm – rzeczywiste zagrożenie w wirtualnym świecie? [w:] T. Jemioło, J. Kisielnicki, K. Rajchel (red.), Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku, Warszawa 2009.
 
23.
Szmyd J., Bezpieczeństwo jako wartość. Refleksja aksjologiczna i etyczna [w:] P. Tyrała (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem, Kraków 2000.
 
24.
Wasielewski J., Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 9.
 
25.
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).
 
26.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565).
 
27.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. nr 62, poz. 558).
 
28.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 
29.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. nr 113, poz. 985).
 
30.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 156, poz. 1301).
 
31.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.).
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top