EN PL
Cybereducation and its Possibilities in the Context of Legal and Social Responsibility
 
Więcej
Ukryj
1
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
 
 
Data publikacji: 09-05-2024
 
 
Cybersecurity and Law 2024;11(1):213-226
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Despite the rapid development of IT security systems, the number of crimes committed in cyberspace continues to rise. The adverse effects of being in cyberspace cause threats to mental, social and health life. Therefore, raising citizens’ awareness of cybercrime is essential. The article addresses the benefits and threats associated with legal responsibility in the context of combating cybercrime. Understanding the mechanisms for, among others, assessing security is the first step towards making rational decisions online. With the increasing risk of attacks that take advantage of imperfections in the human mind, it is the human factor that plays a decisive role in cybersecurity. Cybereducation uses theories of education and also impacts the quality of learning. It is not possible to deliver it effectively without digital resources. Besides legal responsibility, social and psychological relations, and theories of education, the author devotes much attention to modern information and communication technologies. He clearly outlines the introduction and characterises the most important concepts regarding cybereducation, pointing out legal responsibility and web threats, as well as the quality of education with the use of digital resources.
 
REFERENCJE (36)
1.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberodpowiedzialność, Toruń 2019.
 
2.
Czuryk M., Activities of the Local Government During a State of Natural Disaster, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, no. 4.
 
3.
Czuryk M., Cybersecurity and Protection of Critical Infrastructure, „Studia Iuridica Lublinensia” 2023, no. 5.
 
4.
Czuryk M., Restrictions on the Exercising of Human and Civil Rights and Freedoms Due to Cybersecurity Issues, „Studia Iuridica Lublinensia” 2022, no. 3.
 
5.
Czuryk M., Zadania jednostki samorządu terytorialnego w stanie klęski żywiołowej, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, no. 3.
 
6.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.
 
7.
Gierszewski J., Pieczywok A., Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Warszawa 2018.
 
8.
Górka M., Od ekshibicjonizmu po teatralizację, czyli o zagrożeniach wynikających z cyberuzależnienia [in:] Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa, ed. M. Górka, Warszawa 2017.
 
9.
Holgersson J., Kävrestad J., Nohlberg M., Cybersecurity and Digital Exclusion of Seniors: What Do They Fear? [in:] Human Aspects of Information Security and Assurance. HAISA 2021, eds. S. Furnell, N. Clarke, Cham 2021.
 
10.
Jakość życia osób starszych w Polsce, Warszawa 2020.
 
11.
Jaszczak A., Poczucie uzależnienia od Internetu a poczucie kontroli u adolescentów [in:] Psychologiczne konteksty Internetu, ed. B. Szmigielska, Kraków 2009.
 
12.
Jensen M.J., Danziger J.N., Venkatesh A., Civil Society and Cyber Society: The Role of the Internet in Community Associations and Democratic Politics, „The Information Society” 2007, vol. 23, no. 1.
 
13.
Jędrzejko M., Narkotyki w Internecie – nowe zjawisko, nowy problem społeczny i wychowawczy [in:] Oblicza Internetu. Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu, ed. M. Sokołowski, Elbląg 2008.
 
14.
Karpiuk M., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2018 r. (II OSK 2524/17), „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, no. 1.
 
15.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, vol. 9.
 
16.
Karpiuk M., Position of the Local Government of Commune Level in the Area of Security and Public Order, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, no. 2.
 
17.
Karpiuk M., Position of County Government in the Security Space, „Internal Security” 2019, no. 1.
 
18.
Karpiuk M., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, no. 3.
 
19.
Karpiuk M., Recognising an Entity as an Operator of Essential Services and Providing Cybersecurity at the National Level, „Prawo i Więź” 2022, no. 4.
 
20.
Karpiuk M., The Legal Status of Digital Service Providers in the Sphere of Cybersecurity, „Studia Iuridica Lublinensia” 2023, no. 2.
 
21.
Karpiuk M., The Provision of Safety in Water Areas: Legal Issues, „Studia Iuridica Lublinensia” 2022, no. 1.
 
22.
Karpiuk M., Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Humanum” 2018, no. 2.
 
23.
Karpiuk M., Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, no. 2.
 
24.
Karpiuk M., Melchior C., Soler U., Cybersecurity Management in the Public Service Sector, „Prawo i Więź” 2023, no. 4.
 
25.
Kerckhove D., Die Architektur der Intelligenz. Wie die Vernetzung der Welt unsere Wahrnehmung verändert, Basel 2002.
 
26.
Kiepas A., Podmiotowość człowieka w perspektywie rozwoju rzeczywistości wirtualnej [in:] Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria, praktyka, oddziaływanie, ed. M. Sokołowski, Olsztyn 2003.
 
27.
Łomny Z., Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych, Radom 1996.
 
28.
Motylińska P., Wykluczenie cyfrowe [in:] Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego, eds. O. Wasiuta, R. Klepka, Kraków 2019.
 
29.
Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Lublin 2018.
 
30.
Pieczywok A., Idee bezpieczeństwa człowieka w teoriach i badaniach naukowych, Bydgoszcz 2021.
 
31.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, ed. B. Zdrodowski, Warszawa 2008.
 
32.
Spinello R., CyberEthics, Morality and Law in Cyberspace, New York 2000.
 
33.
Suszczyński Z., Hipertekst a „galaktyka Gutenberga” [in:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, ed. M. Hopfinger, Warszawa 2005.
 
34.
Wojnar I., Światowa dekada rozwoju kulturalnego – nowe propozycje dla edukacji [in:] Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, eds. I. Wojnar, J. Kubin, Warszawa 1996.
 
35.
Woynarowska B., Zdrowie – podstawowe pojęcie w edukacji zdrowotnej [in:] Edukacja zdrowotna, ed. B. Woynarowska, Warszawa 2017.
 
36.
Wójcik A., Aktywność w sieci i uzależnienie od internetu u osób w okresie późnej dorosłości – przegląd badań, „Studia Psychologica” 2020, vol. 13.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top