EN PL
Formulating provisions of an act on its entry into force in connection with the Act on COVID-19
 
 
More details
Hide details
1
The Institute of Law, Administration and Security, Warsaw Management University
 
 
Publication date: 2021-03-03
 
 
Cybersecurity and Law 2020;3(1):53-59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The principle of non-retroactivity is not recognised by doctrine or the Constitutional Tribunal as a mandatory directive. Such a situation occurred in the case of adopting amendments to the Act of 2 March 2020, referred to as “COVID-19”. In these circumstances, a schedule of deviations from the principle of non-retroactivity was identified, and it therefore became necessary to assess the relevance of the retroactive implementation of the norms for each specific case governed by the Act under consideration. In these cases, the legislator was guided by the need to safeguard social and economic freedoms and interests.
 
REFERENCES (13)
1.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 
2.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
 
3.
Lang W., Obowiązywanie prawa, Warszawa 1962.
 
4.
Wierczyński G., Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego, Warszawa 2009.
 
5.
Wronkowska S., Publikacja aktów normatywnych. Przyczynek do dyskusji o państwie prawnym, [w:] Prawo w zmieniającym się społeczeństwie, red. G. Skąpska, Kraków 1992.
 
6.
Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2012.
 
7.
Zalasiński T., Zasady prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008.
 
8.
Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, red. J. Warylewski, Warszawa 2003.
 
9.
Wyrok TK z dnia 31 marca 1998 r., K 24/97, OTK ZU 1998, nr 2, poz. 13.
 
10.
Wyrok WSA z dnia 19 kwietnia 2012 r., I SA/Ke 109/12, LEX nr 1143501.
 
11.
Wyrok NSA z dnia 19 listopada 2010 r., II FSK 1272/09, LEX nr 745594.
 
12.
Wyrok TK z dnia 28 maja 1986 r., U 1/86 OTK 1986, nr 1, poz. 2.
 
13.
Wyrok TK z dnia 10 października 2001 r., K 28/01, OTK ZU 2001, nr 7, poz. 212.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top