EN PL
Gminna rada seniorów formą wdrażania solidarności międzypokoleniowej w gminie. Rozważania na tle zmian wprowadzonych ustawą z 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
 
 
Publication date: 2024-05-20
 
 
Cybersecurity and Law 2024;12(2):187-206
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rady seniorów to ciała kolegialne o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, które wspierają rady gminy w realizacji polityki senioralnej. W takim kształcie zostały określone zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku. Od tamtej pory jest zauważalny wzrost liczby rad. Ponieważ polskie społeczeństwo się starzeje, co jest niepodważalnym faktem, dlatego jest konieczne podejmowanie przez władze publiczne działań mających na celu sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej i stwarzanie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Rady mają w społeczności lokalnej do odegrania ważną rolę: mogą tworzyć strategię, angażować do pracy społecznej seniorów z dużymi potencjałami oraz programować wsparcie dla seniorów samotnych i schorowanych, pilnować, czy władze wspomagają osoby 60, 70, 80+ realnie czy jedynie deklarują dobre chęci w tym zakresie. Rady seniorów to odpowiedź na realne potrzeby osób starszych w Polsce. Prognozy pokazują jednoznacznie, że liczba seniorów systematycznie wzrasta, jednocześnie w najbliższych latach wzrastać będzie ich zaangażowanie społeczne. Dla samorządu gminnego rada seniorów to nowoczesny sposób dialogu z mieszkańcami zarówno tymi, których sprawy seniorskie dotyczą bezpośrednio, jak i tymi, którzy jedynie im się przyglądają. Samorząd wsparty głosem najstarszych mieszkańców gminy zyskuje sojusznika merytorycznego, który podzieli się wiedzą o potrzebach i problemach, często niewidocznych zza urzędniczego biurka. Dnia 11 kwietnia 2023 roku weszły w życie kolejne przepisy nowelizujące ustrojowe ustawy samorządowe w zakresie powoływania i funkcjonowania rad seniorów.
 
REFERENCES (21)
1.
Augustyniak M., O pozorności praw obywatelskich w przestrzeni publicznej na podstawie wybranych mechanizmów partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 3.
 
2.
Bąkowski A., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Warszawa 2007.
 
3.
Bojarski K., Lokalne wspólnoty samorządowe w ustroju państwowym, „Administracja i Zarządzanie. Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu” 2008.
 
4.
Buczkowski P., Społeczeństwo obywatelskie i zasada subsydialności [w:] Subsydialność, red. D. Milczarek, Warszawa 1998.
 
5.
Dobosz P., Sprawiedliwość międzypokoleniowa w prawie administracyjnym [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Kasiński, M. Stahl, K. Wlaźlak, Warszawa 2015.
 
6.
Domański H., Ewolucja elementów kształtujących więzi społeczne w warunkach transformacji systemowej [w:] Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji systemowej, Warszawa 1998.
 
7.
Jagielak-Bardzińska B. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Drembkowski, P. Suwaj, Warszawa 2023.
 
8.
Jałowiecki B., Reguły działania w społeczeństwie i nauce. Szkice socjologiczne, Warszawa 2002.
 
9.
Kida J., Samorząd terytorialny a zaspokajanie potrzeb społecznych i rozwój [w:] Funkcje samorządu terytorialnego a lokalna jakość życia, red. A. Piekara, Warszawa 1995.
 
10.
Marchaj R. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.
 
11.
Mączyński M. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 
12.
Mędrzycki R., Funkcje gminnych rad seniorów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, z. 3.
 
13.
Milczarek D., Subsydialność – próba bilansu [w:] Subsydialność, red. D. Milczarek, Warszawa 1998.
 
14.
Moll T., Rada seniorów - sposób realizacji potrzeby zwiększania aktywności społecznej osób starszych, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 11.
 
15.
Niżnik-Dobosz I., Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 
16.
Olejniczak-Szałowska E., Członkostwo wspólnoty samorządowej, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 5.
 
17.
Ostaszewski K., Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej, Lublin 2013.
 
18.
Pająk K., Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja, Toruń 2007.
 
19.
Sikora J., Lokalne układy społeczne [w:] Samorząd terytorialny w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S Wykrętowicz, Poznań 2001.
 
20.
Szymczak W., Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura. Funkcje. Modele, Lublin 2013.
 
21.
Wągiel E., Partycypacja społeczna gminy w świetle ustawy o samorządzie gminnym oraz prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top