EN PL
Kształtowanie administracyjnoprawnych warunków służących do budowy cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):82-94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article in question concerns the creation of administrative and legal conditions for building an appropriate cybersecurity system in public administration. Under the current legal and organizational conditions, state cyber security is becoming one of the most important strategic goals in the area of security. The number of threats and incidents in cyberspace, as well as the degree of their advancement, growing every year, is now one of the key problems faced by public administration in the area of ensuring the uninterrupted functioning of the entire state, economy and society.
 
REFERENCES (23)
1.
Banasiński C., Podstawowe pojęcia i podstawy prawne bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni [w:] Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, red. C. Banasiński, Warszawa 2018.
 
2.
Błażewski M., Zasada zapewnienia bezpieczeństwa w e-administracji, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2017, t. 6, nr 1.
 
3.
Breczko A., Cele państwa i zasadnicze kierunki jego działania [w:] Wprowadzenie do nauk o państwie i prawie, red. G. Kryszeń, Białystok 2004.
 
4.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberbezpieczeństwo – zagadnienia definicyjne, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 2.
 
5.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015.
 
6.
Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń 1999.
 
7.
Dunaj K., Istota bezpieczeństwa państwa [w:] Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, red. M. Czuryk, K. Dunaj, M. Karpiuk, K. Prokop, Olsztyn 2016.
 
8.
Fehler W., Bezpieczeństwo publiczne jako składnik wewnętrznego bezpieczeństwa państw, „Bezpieczeństwo, Teoria i Praktyka”, 2010, nr 1–2.
 
9.
Giddens A., Socjologia, Warszawa 2006.
 
10.
Goban-Klas T., Cywilizacja medialna, Warszawa 2005.
 
11.
Gwardyński R., Racjonalizacja działań Policji na poziomie lokalnym [w:] Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, red. B. Wiśniewski, P. Lubiewski, T. Zwęgliński, Warszawa 2020.
 
12.
Kaliski M., Kierkowska A., Tomaszewski G., Ochrona informacji i zasobów relacyjnych przedsiębiorstwa [w:] Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu, red. J. Kaczmarek, M. Kwieciński, Toruń 2010.
 
13.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, „Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Zeszyt Problemowy” 2010, nr 1.
 
14.
Korzeniowska H., Edukacja dla bezpieczeństwa w systemie oświatowym Europy na przykładzie Polski i Słowacji, Kraków 2004.
 
15.
Ludziejewski Z., Bezpieczeństwo informacyjne w instytucjach gospodarczych, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2013, nr 4.
 
16.
Michalak B., Bezpieczeństwo informacji w rejestrach medycznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, z. 2.
 
17.
Ottis R., Lorents P., Cyberspace: Definition and Implications [w:] Proceedings of the 5th International Conference on Information Warfare and Security, Dayton, OH, US, 8–9 April, Reading 2010.
 
18.
Polityka ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
 
19.
Potejko P., Bezpieczeństwo informacyjne [w:] Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, red. K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009.
 
20.
Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo i porządek publiczny w ujęciu filozofii prawa [w:] Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia podstawowe, red. W. Lis, Lublin 2014.
 
21.
Szmyd J., Bezpieczeństwo jako wartość. Refleksja aksjologiczna i etyczna [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem, red. P. Tyrała, Kraków 2000.
 
22.
Ścibiorek Z., Wiśniewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne, Toruń 2015.
 
23.
Zagórski Z., Socjologia bezpieczeństwa. O potrzebie nowej subdyscypliny? [w:] Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, red. T. Leszczykiewicz, Z. Zagórski, Wrocław 1999.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top