EN PL
Employers’ provision of access to information necessary to conduct trade union activities
 
More details
Hide details
1
Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Publication date: 2023-02-20
 
 
Cybersecurity and Law 2023;9(1):276-286
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pursuant to Art. 28 of the Trade Union Act of 23 May 1991 (TUA), employers are obliged to provide information necessary to conduct trade union activities at the request of work establishment trade union organisations. The paper defines what information can be requested by a trade union from employers. The author specifies the scope in which the employer examines the request, in what circumstances it may refuse the preparation and transfer of requested information, and what risk it involves.
 
REFERENCES (10)
1.
Baran K.W., Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy [in:] System prawa pracy. Część ogólna, t. 1, ed. K.W. Baran, Warszawa 2017.
 
2.
Baran K.W., Prawo związków zawodowych do informacji po nowelizacji ustawy związkowej, „Monitor Prawa Pracy” 2019, no. 1.
 
3.
Czarnecki P., Grzebyk P., Reda-Ciszewska A., Surdykowska B., Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, Warszawa 2022.
 
4.
Florek L., Prawo związku zawodowego do informacji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2010, no. 5.
 
5.
Rotkiewicz M., Informacje o wynagrodzeniach dla związków zawodowych, Legalis/el., https://sip-1legalis-1pl-10000... [access: 18.01.2023].
 
6.
Sobczyk A., Zarys systemu prawa pracy. Ustrój społeczno-gospodarczy III RP i ustrojowe prawo pracy, t. 2, Kraków 2022.
 
7.
Szewczyk H., Jawność wynagrodzeń za pracę a unijna zasada „przejrzystości wynagrodzeń” (uwagi de lege lata i de lege ferenda), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2021, no. 11.
 
8.
Wajda D., Pośrednie wskazanie związkom zawodowym wysokości pensji poszczególnych pracowników, Legalis/el., https://sip-1legalis-1pl-10000... [access: 18.01.2023].
 
9.
Włodarczyk M., Prawo do informacji [in:] System prawa pracy. Zbiorowe prawo pracy, ed. K.W. Baran, vol. 5, Warszawa 2014.
 
10.
Wujczyk M., Nowe regulacje funkcjonowania związków zawodowych – wybrane zagadnienia, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2019, vol. 26, no. 3.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top