EN PL
Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Prawnych, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 
 
Publication date: 2021-03-04
 
 
Cybersecurity and Law 2020;4(2):7-36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Zatwierdzenie w maju 2020 roku nowej strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej nakazywało zwrócić uwagę na aspekty terminologiczne pojęć używanych w tym dokumencie, a także na kwestie prawne wiążące się z problemem, czy ten akt, formalnie rzecz biorąc, ma być kontrasygnowany czy też nie. Równie ważną sprawą było zwrócenie uwagi na to, że w systemie prawnym Polski opracowywane są w praktyce dwie strategie – jedną zatwierdza Prezydent RP (ostatnia postanowieniem z 12 maja 2020 r.), druga zaś ma formę uchwały Rady Ministrów (ostatnia z 9 kwietnia 2013 r.). Obecnie obowiązująca strategia została poprzedzona wcześniejszymi strategiami oraz „Białą księgą bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”. Strategia z 12 maja 2020 roku jest obszernym dokumentem, w którym analizowane są wszystkie elementy bezpieczeństwa narodowego. W jej treści odniesiono się do takich zjawisk, jak: hybrydowość, działanie w cyberprzestrzeni, potrzeba nowych technologii oraz problem sztucznych inteligencji.
 
REFERENCES (67)
1.
Beaufre A., Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, Warszawa 1988.
 
2.
Bezpieczeństwo obywateli. Prawa człowieka. Zrównoważony rozwój, red. E. Pływaczewski, Białystok 2017.
 
3.
Bezpieczeństwo państwa a wolność jednostki. Wybrane aspekty prawne i polityczne, red. M. Jastrzębski, T. Kuczur, Toruń 2013.
 
4.
Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku. Wybrane aspekty, red. M. Stolarczyk, Katowice 2004.
 
5.
Brodie B., War and Politics, New York 1973.
 
6.
Brzozowski W., Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, „Państwo i Prawo” 2006, nr 11.
 
7.
Chabasińska A., Czachór Z., Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, Warszawa 2016.
 
8.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberbezpieczeństwo – zagadnienia definicyjne, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 2.
 
9.
Ciupiński A., Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Geneza. Rozwój. Funkcjonowanie, Warszawa 2013.
 
10.
Complak K., Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007.
 
11.
Czaputowicz J., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa – aspekty teoretyczne, [w:] Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, red. S. Dębski, B. Górka-Winter, Warszawa 2013.
 
12.
Czaputowicz J., Suwerenność, Warszawa 2018.
 
13.
Eggert D., Transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa, Warszawa 2005.
 
14.
Garlicki L., Aksjologiczne podstawy reinterpretacji Konstytucji, [w:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Warszawa 19–21 czerwca 2009, red. M. Zubik, Warszawa 2010.
 
15.
Gołda-Sobczak M., Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego, Poznań 2016.
 
16.
Grab L., Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP, Warszawa 2018.
 
17.
Granat M., Opinia na temat konieczności kontrasygnaty aktu Prezydenta o wyznaczeniu Marszałka.
 
18.
Seniora, „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych” 2002.
 
19.
Grosset R., Tożsamość bezpieczeństwa wewnętrznego – miejsce, rola i funkcje, Warszawa 2011.
 
20.
Guzik-Makaruk E.M., Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie.
 
21.
współczesnym zagrożeniom, Warszawa 2011.
 
22.
Jagusiak B., Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Warszawa 2015.
 
23.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011.
 
24.
Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź.
 
25.
Kowalewski M., Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015.
 
26.
Koziej S., Szkic do dyskusji o przyszłej strategii poszerzonego NATO (spojrzenie z polskiej perspektywy), Warszawa–Toruń 1998.
 
27.
Koziej S., Tezy i komentarze do prac nad strategią bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa–Toruń 1998.
 
28.
Koziej S., Brzozowski A., Strategie bezpieczeństwa RP 1990–2014. Refleksje na ćwierćwiecze,. [w:] Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze 25 lat, red. R. Kupiecki, Warszawa 2015.
 
29.
Koziński M., Bezpieczeństwo kryzysowe, Gdańsk 2010.
 
30.
Księżopolski K.M., Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego,. Warszawa 2009.
 
31.
Kuźniar R., Strategia państwowa, „Zeszyty Akademii Dyplomatycznej” 2004, nr 15.
 
32.
Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2012.
 
33.
Macioszek M., Dyplomacja prewencyjna Unii Europejskiej w pozimnowojennej Europie, Toruń 2003.
 
34.
Marczak J., Założenia polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego, [w:] Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, red. R. Jakubczak, A. Skrabacz, K. Gąsiorek, Warszawa 2008.
 
35.
Marczuk K.P., Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej, Warszawa 2014.
 
36.
Marczuk K.P., Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeń-.
 
37.
stwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2012.
 
38.
Mickiewicz P., System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw, Warszawa 2018.
 
39.
Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.
 
40.
Nowakowski Z., Bezpieczeństwo narodowe. Ewolucja pojęcia i zakresu, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku. Wyzywania i dylematy, red. T. Jemioło,.
 
41.
K. Rajchel, Warszawa 2008.
 
42.
Olechnicki M., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1997.
 
43.
Oleksiewicz I., Krztoń W., Bezpieczeństwo współczesnego społeczeństwa informacyjnego w cyberprzestrzeni, Warszawa 2017.
 
44.
Oleksiewicz I., Michalski K., Sienkiewicz E., Bezpieczeństwo w społeczeństwie informacyjnym. Zagadnienia w wymiarze online i offline, Warszawa 2017.
 
45.
Piechowiak M., Aksjologiczne podstawy polskiego prawa, [w:] Synteza prawa polskiego od 1989 roku,. red. T. Guz, J. Głuchowski, M. Pałupska, Warszawa 2013.
 
46.
Piechowiak M., Preambuła Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy.
 
47.
prawa, Warszawa 2020.
 
48.
Rechlewicz W., Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki, Warszawa 2012.
 
49.
Robertson D., Słownik polityki, Warszawa 2009.
 
50.
Rudkowski D., Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym, Warszawa 2006.
 
51.
Piechowiak M., Aksjologiczne podstawy polskiego prawa, [w:] Synteza prawa polskiego od 1989 roku, red. T. Guz, J. Głuchowski, M. Pałupska, Warszawa 2013.
 
52.
Piechowiak M., Preambuła Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy prawa, Warszawa 2020.
 
53.
Granat M., Opinia na temat konieczności kontrasygnaty aktu Prezydenta o wyznaczeniu Marszałka Seniora, „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych” 2002.
 
54.
Guzik-Makaruk E.M., Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, Warszawa 2011.
 
55.
Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź 2012.
 
56.
Koziej S., Brzozowski A., Strategie bezpieczeństwa RP 1990–2014. Refleksje na ćwierćwiecze, [w:] Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze 25 lat, red. R. Kupiecki, Warszawa 2015.
 
57.
Księżopolski K.M., Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2009.
 
58.
Marczuk K.P., Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2012.
 
59.
Mickiewicz P., System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw, Warszawa 2018.
 
60.
Nowakowski Z., Bezpieczeństwo narodowe. Ewolucja pojęcia i zakresu, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku. Wyzywania i dylematy, red. T. Jemioło, K. Rajchel, Warszawa 2008.
 
61.
Uchwała nr 58 Rady Ministrów z 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., MP 2014, poz. 469, z późn. zm.
 
62.
Uchwała nr 6 Rady Ministrów z 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej, MP 2017, poz. 203.
 
63.
Uchwała nr 60 Rady Ministrów z 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. MP 2014, poz. 452.
 
64.
Uchwała nr 61 Rady Ministrów z 26 marca 2013 w sprawie przyjęcia Strategii Kapitału Społecznego 2020, MP 2013, poz. 378.
 
65.
Uchwała nr 7 Rady Ministrów z 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, MP 2013, poz. 73.
 
66.
Ustawa z 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym, Dz.U. 1999, nr 34, poz. 178.
 
67.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2002, nr 156, poz. 1301.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top