EN PL
Tajemnica zawodowa w instytucjach rynku finansowego w kontekście polskich regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Ośrodek Centrum Studiów nad Cyberbezpieczeństwem
 
 
Publication date: 2021-03-03
 
 
Cybersecurity and Law 2019;2(2):151-164
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Regulacje dotyczące rynku finansowego zawierają regulacje dotyczące tajemnicy zawodowej, w tym tajemnicy bankowej, przy czym brak jest jednolitej regulacji – dla każdego typu instytucji finansowej regulacja w tym zakresie jest odrębna. Tajemnica zawodowa nie jest jednak bezwzględna i ustawodawca określa zasady jej udostępniania i wymiany z innymi podmiotami. Część instytucji finansowych może być operatorami usług kluczowych w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, część może być traktowana jako dostawcy usług cyfrowych, a dwie Bank Gospodarstwa Krajowego i Narodowy Bank Polski są podmiotami publicznymi stanowiącymi część krajowego systemu cyberbepieczeństwa. Elementem cyberbezpieczeństwa jest także zachowanie poufności, zatem w przypadku przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę zawodową w systemach informacyjnych zastosowanie mogą mieć także regulacje dotyczące krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Mimo nietożsamych celów stosowanie regulacji dotyczących tajemnicy zawodowej i regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa może się wzajemnie wzmacniać, czemu dodatkowo może sprzyjać stosowanie odrębnej regulacji przyjętej na szczeblu europejskim w zakresie ochrony danych osobowych.
 
REFERENCES (13)
1.
Banasiński C. (red.), Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Warszawa 2018.
 
2.
Banasiński C., Rojszczak M. (red.), Cyberbezpieczeństwo, Warszawa 2020.
 
3.
Byrski J., Sytniewski L., Zmiany w praktyce działania instytucji finansowych na skutek ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wybrane zagadnienia prawne [w:] W. Rogowski (red.), Regulacje Finansowe. FinTech – nowe instrumenty finansowe – resolution, Warszawa 2017.
 
4.
Byrski J., Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, Legalis 2010.
 
5.
Hydzik W., Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w świetle regulacji europejskich i krajowych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2019, nr 3.
 
6.
Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, Warszawa 2002.
 
7.
Jakubiak A., Rekomendacja nadzorcza w kontekście regulacji polskich i europejskich [w:] W. Rogowski (red.), Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych, Kraków–Warszawa 2015.
 
8.
Kruk M., Obowiązki dostawców usług cyfrowych na gruncie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jako element poprawy bezpieczeństwa w świecie cyfrowym oraz przeciwdziałaniu cyberprzestępstwom, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2019, nr 1.
 
9.
Krzysztofek M., Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych, LEX 2015.
 
10.
Obal T., System gwarantowania depozytów w USA [w:] W. Baka (red.), Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Dziesięć lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa 2005.
 
11.
Ofiarski Z., Rola soft law w regulacji rynku finansowego na przykładzie rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego [w:] A. Jurkowska-Zeidler, M. Olszak (red.), Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, Warszawa 2016.
 
12.
Siwicki M., Kilka uwag na temat ochrony infrastruktury krytycznej w internecie na tle dyrektywy NIS i jej transpozycji do polskiego porządku prawnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 9.
 
13.
Stępień K., Instytucje Sieci Bezpieczeństwa Finansowego w Polsce z perspektywy instrumentów zapewniających stabilność finansową, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2017, nr 3.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top