EN PL
Wpływ planowanych przez UE działań i regulacji na instytucje finansowe w Polsce
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej, Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa
 
 
Publication date: 2021-09-20
 
 
Cybersecurity and Law 2021;5(1):31-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Komisja Europejska przyjęła 24 września 2020 r. pakiet dotyczący finansów cyfrowych, w skład którego wchodzi m.in. strategię oraz szereg projektów aktów normatywnych Unii Europejskiej. W zakresie cyberbezpieczeństwa największe znaczenie ma projekt rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA). Ma to być element harmonizacji regulacji unijnych w tym zakresie uwzględniający także obawy związane z potencjalnym wpływem cyberataków na poszczególne instytucje finansowe mogących wpływać na zaufanie i płynność także innych instytucji finansowych w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Dyskusji wymaga czy proponowane przez Komisję Europejską rozwiązania są rzeczywiście niezbędne zwłaszcza w odniesieniu do polskich instytucji finansowych, których działalność w dużym stopniu ma charakter lokalny a nie transgraniczny, zatem istnieje ryzyko, że poniosą koszty nowych rozwiązań, nie odnosząc korzyści związanych z ich ujednoliceniem na poziomie unijnym
 
REFERENCES (10)
1.
Cyfryzacja to przyszłość finansów, https://ec.europa.eu/poland/ne... Impact Assessment Ref. Ares(2020)3256802-23/06/2020, https://ec.europa.eu/info/law/....
 
2.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno--Społecznego i Komitetu Regionów z 24 września 2020 w sprawie strategii dla UE w zakresie finansów cyfrowych (COM(2020) 591 final), https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
3.
Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwaśrodowiska teleinformatycznego w bankach, Warszawa, styczeń 2013 r., https://www.knf.gov.pl/knf/pl/....
 
4.
Rekomendacja D-SKOK dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Warszawa, sierpień 2016 r., https://www.knf.gov.pl/knf/pl/....
 
5.
Wniosek Komisji Europejskiej z 24 września 2020 r. dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014 oraz (UE)nr 909/2014 (COM(2020) 595 final, 2020/0266(COD), https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
6.
Wniosek Komisji Europejskiej z 24 września 2020 dotyczący Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniającego dyrektywę (UE)2019/1937 (COM(2020) 593 final 2020/0265(COD), https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
7.
Wniosek Komisji Europejskiej z 24 września 2020 r. w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/43/WE, 2009/65/WE, 2009/138/WE,2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 i (UE) 2016/2341 (COM(2020)596 final, 2020/0268(COD), https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
8.
Wniosek Komisji Europejskiej z 24 września 2020 r. w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowychopartych na technologii rozproszonego rejestru (COM(2020) 594 final 2020/0267(COD),https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
9.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 września 2019 roku wydany w sprawie o sygn.akt C-383/18, https://curia.europa.eu/juris/....
 
10.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3 października 2019 r. w sprawie o sygn.akt C-260/18,. https://curia.europa.eu/juris/....
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top