EN PL
Zamówienia publiczne w czasie pandemii COVID-19
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej
 
 
Publication date: 2021-03-04
 
 
Cybersecurity and Law 2020;3(1):113-130
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W związku z niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 ustawodawca polski dostrzegł konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących negatywny wpływ na gospodarkę. Ustawodawca w 2020 roku wprowadził wiele regulacji prawnych dotyczących różnych dziedzin, w tym prawa zamówień publicznych. Regulacje te potocznie określa się mianem tarcz antykryzysowych. Z punktu widzenia podmiotów zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych istotnym elementem są nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych i wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych. Kolejne regulacje obejmowały dalsze zmiany zarówno w zakresie umów o zamówienia, jak i samego udzielania zamówień oraz przepisów, które wpływały na kondycję finansową wykonawców, w tym ich płynność finansową.
 
REFERENCES (20)
1.
Falkowska M., Ograniczenie uprawnień zamawiającego, [w:] Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz, red. K. Szmid, Warszawa 2020.
 
2.
Falkowska M., Wpływ „tarczy antykryzysowej” na zamówienia publiczne, LEX 2020.
 
3.
Falkowska M., Zamówienia publiczne w tarczach antykryzysowych, [w:] Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, red. P. Walczak, Warszawa 2020.
 
4.
Filipek M., Zamówienia w dobie weryfikacji, „Monitor Zamówień Publicznych” 2020, nr 7.
 
5.
Iwaniec W., COVID-19 a kary umowne z umowy w sprawie zamówienia publicznego, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2020, nr 5.
 
6.
Jaworska M., Umowy w okresie pandemii COVID-19, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2020, nr 5.
 
7.
Jerka J., Rozwiązania szczególne wynikające z COVID-19, „Monitor Zamówień Publicznych” 2020, nr 3.
 
8.
Kalmus M., Dochodzenie kar umownych, „Monitor Zamówień Publicznych” 2020, nr 5–6.
 
9.
Kittel M., Kittel R, Wyłączenia stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2020, nr 3.
 
10.
Krzyżanowski T., Wachowska A., Zamówienia publiczne oraz umowy o zamówienia publiczne w Tarczy 4.0, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2020, nr 7.
 
11.
Liput J., Co zmienia Tarcza 4.0, „Monitor Zamówień Publicznych” 2020, nr 7.
 
12.
Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Warszawa 2020.
 
13.
Szostak R., Zmiana umowy o zamówienie publiczne w okolicznościach zagrożenia epidemicznego, cz. 1, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2020, nr 5.
 
14.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U.2020, poz. 374, z poźn. zm.
 
15.
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz.U. 2020, poz. 1086.
 
16.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j., Dz.U. 2020, poz. 1740.
 
17.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, t.j., Dz.U. 2019, poz. 1843.
 
18.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, rzeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 568.
 
19.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 2019, poz. 512, z późn. zm.
 
20.
Wytyczne Komisji Europejskiej z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19, DZ. Urz. UE 2020, C 108 I/01.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top