EN PL
Cyber threats and challenges targeting man versus his education
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Publication date: 2021-03-01
 
 
Cybersecurity and Law 2019;1(1):225-236
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Modern man strongly emphasizes the need for security in all aspects of social and individual life. The content of the article concerns the threats and challenges for men in cyberspace. The author shows the relations and relationships between security and education. He devotes a lot of space to the characteristics of threats in cyberspace. Facing dynamically changing reality, the author makes the reader pay special attention to modern ways of counteracting threats generated from cyberspace. The article shows how broadly understood prevention and education in all possible stages of the human use of cyberspace are an important aspect of human life.
 
REFERENCES (21)
1.
Arguilla J., Ronfeldt D., The Aduent of Netwar [w:] J. Arguilla, D. Ronfeldt (red.), Networks and Netwars. The Future of Terror, Crime and Militancy, Santa Monica 2001.
 
2.
Bolechów B., Sieci przeciwko hierarchiom – wyzwania dla suwerenności państw [w:] Z. Leszczyński, S. Sadowski (red.), Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2005.
 
3.
Borowska T., „Homo construens” – człowiek budujący. Edukacyjne przygotowanie do radzenia sobie z różnymi zagrożeniami [w:] J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, Warszawa–Poznań 1999.
 
4.
Borowska T., Następstwa zagrożeń występujących w życiu człowieka. Zamówienia składane edukacji wynikające z eksploracji współczesnej psychiatrii oraz psychologii [w:] A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S.M. Kwiatkowski (red.), Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, Warszawa 1998.
 
5.
Bożek M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.
 
6.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, Warszawa 2015.
 
7.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015.
 
8.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.
 
9.
Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.
 
10.
Karpiuk M., Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, nr 4.
 
11.
Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 
12.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9.
 
13.
Karpiuk M., Służba wojskowa żołnierzy zawodowych, Olsztyn 2019.
 
14.
Karpiuk M., Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 2.
 
15.
Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.
 
16.
Karpiuk M., Chałubińska-Jentkiewicz K., Prawo bezpieczeństwa informacyjnego, Warszawa 2015.
 
17.
Karpiuk M., Prokop K., Sobczyk P., Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017.
 
18.
Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017.
 
19.
Kitler W., Czuryk M., Karpiuk M. (red.), Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, Warszawa 2013.
 
20.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2012.
 
21.
Suchodolski B., Mazur S., Edukacja dla bezpieczeństwa. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Katowice 2015.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top