EN PL
Nadzór i kontrola operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmiotów świadczących usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej
 
 
Publication date: 2021-09-20
 
 
Cybersecurity and Law 2021;5(1):77-103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Artykuł został poświęcony problematyce nadzoru i kontroli operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmiotów świadczących usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa określonej w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawodawca posługuje się w ustawie zarówno pojęciem kontroli, jak i nadzoru. Celem artykułu jest wykazanie różnicy pomiędzy kontrolą a nadzorem oraz roli i znaczenia tych instytucji. Ponadto w artykule omówiono podmiotowy oraz przedmiotowy zakres kontroli w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 
REFERENCES (64)
1.
Antoniak M., Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych, Warszawa 2012.
 
2.
Bogacz-Miętka O., Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, Warszawa.
 
3.
Bolek T., Dobruk M., Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz z wzorami dokumentów, Warszawa 2018.
 
4.
Celarek K., Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, Warszawa 2015.
 
5.
Chojna-Duch E., Kontrola finansowa i audyt – ustawowe implikacje [w:] Kontrola i audyt w administracji publicznej, Stan i perspektywy, I Konferencja, Warszawa 2003.
 
6.
Czyżak R., Czyżak M., Kontrola w administracji publicznej: istota, cele, rodzaje, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003, nr 3–4.
 
7.
Doda Z., Węzłowe problemy postępowania kontrolnego w świetle ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 1995, nr 5.
 
8.
Dowód z dokumentu w postępowaniu kontrolnym, „Kontrola Państwowa” 1968, nr 2.
 
9.
Filipek J., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. II, Kraków 2001.
 
10.
Gnoiński J., Formy działania kontrolnego i odpowiadająca im terminologia, „Kontrola Państwowa” 1972, nr 3.
 
11.
Gnoiński J., Niektóre zagadnienia teorii działania kontrolnego, „Kontrola Państwowa” 1974, nr 7.
 
12.
Gnoiński J., Próba określenia pojęcia i istoty kontroli, „Kontrola Państwowa” 1972, nr 2.
 
13.
Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012.
 
14.
Jagielski J., Współczesna funkcja kontroli administracji publicznej (kilka refleksji teoretycznych), „Kontrola Państwowa” 2004, nr 1.
 
15.
Jarkiewicz Z., Rola oględzin w procesie kontrolnym, „Kontrola Państwowa” 1972, nr 1.
 
16.
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Dopuszczalność zaskarżania wyników kontroli – możliwość weryfikacji ustaleń pokontrolnych, „Kontrola Państwowa” 2013, nr 4.
 
17.
Jemioła S., O zaktywizowanie i wzmocnienie kontroli wewnętrznej, „Kontrola Państwowa” 1987, nr 1.
 
18.
Kałużny S., Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.
 
19.
Kałużny S., Leksykon kontroli, Warszawa 2002.
 
20.
Kiczka K., Pozycja kontroli w publicznym prawie gospodarczym [w:] Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki, red. K. Kokocińska, Poznań 2018.
 
21.
Kieżun W., Problemy kontroli w systemach zarządzania, „Kontrola Państwowa” 1972, nr 3.
 
22.
Kontrola przedsiębiorcy, red. R. Blicharz, Warszawa 2013.
 
23.
Kowalski A., Wyjaśnienia i oświadczenia jako środki dowodowe w procesie kontroli, „Kontrola Państwowa” 1971, nr 4.
 
24.
Kuc B.R., Kontrola w systemie zarządzania, Warszawa 1983.
 
25.
Lang W., Struktura kontroli prawnej organów państwowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kraków 1963.
 
26.
Lewandowska K., Lewandowski T., Ustawa o kontroli w administracji rządowej, Warszawa 2013, Lex.
 
27.
Liżewski S., Wymogi organizacyjne i techniczne dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, „Informacja w Administracji Publicznej” 2020, nr 1.
 
28.
Longchamps F., Rzut oka na system kontroli nad administracją, „Kontrola Państwowa” 1964, nr 3.
 
29.
Lubeńczuk G., Zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Organy upoważnione [w:] Prawo przedsiębiorców. Komentarz, G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, M. Zdyb, Warszawa 2019.
 
30.
Marecki J., Zarys teorii kontroli gospodarczej, Warszawa 1976.
 
31.
Ninard G., Udzielenie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych a udostępnienie akt podmiotowi kontrolującemu, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2017, nr 6.
 
32.
Nitkowski K., Kontrola wewnętrzna instytucjonalna w systemie kontroli w przedsiębiorstwie, Warszawa 2013.
 
33.
Nowikowska M., Cieślak J., O potrzebie zmian w ustawie o kontroli w administracji rządowej – uwagi de lege ferenda, „Kontrola Państwowa” 2015, nr 4.
 
34.
Nowikowska M., Działalność kontrolna w Siłach Zbrojnych [w:] Prawo wojskowe, red. W. Kitler, D. Nowak, M. Stepnowska, Warszawa 2017.
 
35.
Nowikowska M., O potrzebie kodyfikacji zasad etyki zawodowej kontrolerów w administracji rządowej [w:] Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, red. B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki, Warszawa 2020.
 
36.
Nowikowska M., Ocena funkcjonalności systemu kontroli w Siłach Zbrojnych RP, Warszawa 2018.
 
37.
Nowikowska M., Ochrona danych osobowych w dokumentach pokontrolnych [w:] Reforma ochrony danych osobowych. Cel, narzędzia, skutki, red. J. Taczkowska-Olszewska, A. Brzostek, M. Nowikowska, Poznań 2018.
 
38.
Nowikowska M., Odesłanie do ustawy Prawo przedsiębiorców [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, Warszawa 2019.
 
39.
Nowikowska M., Organy nadzoru [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, Warszawa 2019.
 
40.
Nowikowska M., Postępowanie dowodowe [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, Warszawa 2019.
 
41.
Nowikowska M., Protokół kontroli [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, Warszawa 2019.
 
42.
Nowikowska M., Walczuk K., Dowody w postępowaniu kontrolnym (w trybie ustawy o kontroli w administracji rządowej) i możliwość ich wykorzystania w postępowaniu karnym [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty postępowania dowodowego. KPP Monografie, red. M. Paszkowski, D. Daniluk, M. Rzewuska, Olsztyn 2018.
 
43.
Nowikowska M., Zalecenia pokontrolne [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, Warszawa 2019.
 
44.
Owczarek T., Kontrola – integralna funkcja zarządzania, „Kontrola Państwowa” 1990, nr 1.
 
45.
Paczuła C., Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Warszawa 1998.
 
46.
Płoskonka J., Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, „Kontrola Państwowa” 2006, nr 2.
 
47.
Płoskonka J., Zmiany w stosowanych przez polską administrację publiczną metodach i narzędziach, „Kontrola Państwowa” 2005, nr 1.
 
48.
Ponikowski R., Dowody – zagadnienia podstawowe i systemowe [w:] Postępowanie karne. Część ogólna, red. J. Skorupka, Warszawa 2012.
 
49.
Popławski H., Obowiązki kierownika przedsiębiorstwa w zakresie kontroli i nadzoru, „Kontrola Państwowa” 1965, nr 2.
 
50.
Skwarka B., Zaskarżanie wyników kontroli [w:] E. Jarzęcka-Siwik, M. Berek, B. Skwarka, Z. Wrona, Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, Warszawa 2018.
 
51.
Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1975.
 
52.
Starościak J., Zarys nauki administracji, Warszawa 1971.
 
53.
Wajda P., Cyberbezpieczeństwo – sektorowe aspekty regulacyjne, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2020, nr 2.
 
54.
Warchoł M., Dowody [w:] System Prawa Karnego Procesowego, t. II, Proces karny. Rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym, red. P. Hofmański, Warszawa 2013.
 
55.
Wiechowski Z., Fakt kontrolny – teoria a praktyka, „Kontrola Państwowa” 1969, nr 6.
 
56.
Wierzbicki K., Miejsce, funkcje i rodzaje kontroli, „Kontrola Państwowa” 1981, nr 4.
 
57.
Winiarska K., Definicja i klasyfikacja kontroli [w:] Kontrola i audyt w administracji publicznej, Stan i perspektywy, I Konferencja, Warszawa 2003.
 
58.
Zembaty M., Z rozważań nad teorią kontroli, „Kontrola Państwowa” 1988, nr 4.
 
59.
Wyrok NSA z 29.03.2017 r., II OSK 1936/15, Lex 2283181.
 
60.
Wyrok WSA w Krakowie z 19.12.2017 r., II SA/Kr 1203/17, Lex 2425316.
 
61.
Wyrok WSA w Krakowie z 15.12.2017 r., I SA/Kr 233/17, Lex 2442272.
 
62.
Wyrok WSA w Krakowie z 09.05.2017 r., III S.A./Kr 384/16, Lex 2286959.
 
63.
Wyrok WSA w Warszawie z 22.11.2010 r., V S.A./Wa 2517/10, Lex 781401.
 
64.
Wyrok SA w Poznaniu z 20.07.2017 r., IV SA/Po 167/17, Lex 2341989.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top