EN PL
The safety of an enslaved person
 
More details
Hide details
1
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
 
 
Publication date: 2021-09-20
 
 
Cybersecurity and Law 2021;5(1):105-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper demonstrates personal safety as a vital element in a human being’s life, as the number and types of threats are growing. People quite often experience enslavement in various aspects of their functioning. It is not always the result of external threats, but also of individual No.s. A human being has many options, and a multitude of possibilities and opportunities, while these in turn can create chaos. Contemporary enslavement is growing increasingly rapidly on the global scale, having spread across nearly all spheres of life. Enslavement has also become multidimensional, similarly to freedom. This paper encompasses the characteristics of an enslaved person, and the sense of personal freedom. The central concept of this paper shows that personal (individual, human) safety, together with the sense of peace, stability, and own development, are the most important values in the life of every human being.
 
REFERENCES (28)
1.
Berlin I., Cztery eseje o wolności, Poznań 2000.
 
2.
Czuryk M., Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, no. 3.
 
3.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.
 
4.
Czuryk M., Supporting the development of telecommunications services and networks through localand regional-government bodies, and cybersecurity, “Cybersecurity and Law” 2019, no. 2.
 
5.
Czuryk M., Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, Olsztyn 2017.
 
6.
Gierszewski J., Drabik K., Pieczywok A., Społeczeństwo w trakcie zmian kulturowych, Warszawa 2020.
 
7.
Gierszewski J., Pieczywok A., Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Warszawa 2019.
 
8.
Gikiewicz M., Wróbel R., Gromek P., Przegląd form edukacji społeczeństwa, prowadzonych kampanii informacyjnych (w kontekście edukacji na rzecz bezpieczeństwa), „Zeszyty Naukowe SGSP” 2013, no. 48.
 
9.
Gwardyński R., Safety in Praxeological Approach [in] B. Wiśniewski, G.G. Sander, P. Kobes, Verlag Dr. Kovač (eds.) Security – Threats, Law and Organization. Schriften zu Mittel- Und Osteuropa in der Europäischen Integration. Band 24, Hamburg 2019.
 
10.
Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992.
 
11.
Karpiuk M., Activities of the local-government units in the scope of telecommunication, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
12.
Karpiuk M., Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, no. 4.
 
13.
Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 
14.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, vol. 9.
 
15.
Karpiuk M., Position of County Government in the Security Space, “Internal Security” 2019, no. 1.
 
16.
Karpiuk M., The organisation of the national system of cybersecurity. Selected issues, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, no. 2.
 
17.
Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.
 
18.
Kołakowski L., Mini-wykłady, Kraków 2000.
 
19.
Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego, Warszawa 1994.
 
20.
Michalik M., O niektórych paradoksach odpowiedzialności [in:] red. A.M. Tchorzewski, Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny, Bydgoszcz 1998.
 
21.
Mill J.S., Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 1959.
 
22.
Nowicka-Kozioł M., Wprowadzenie. Poczucie odpowiedzialności moralnej jako aspekt podmiotowy, Warsaw 2000.
 
23.
Obuchowski K., Psychologia dążeń ludzkich, „Studia Philosophiae Christianae” 1967, no. 2.
 
24.
Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Lublin 2018.
 
25.
Słownik etyczny, red. S. Jedynak, Lublin 1990.
 
26.
Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993.
 
27.
Wiśniewski B., Kowalski R., Kozioł J., Szyłkowska M., Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych, Wrocław 2018.
 
28.
Wojtyła K., Osoba i czyn, Lublin 1985.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top