EN PL
Kształtowanie bezpieczeństwa środowiskowego i w cyberprzestrzeni – porównanie zagrożeń
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
2
Green Vessel spółka z o.o.
 
 
Publication date: 2022-02-07
 
 
Cybersecurity and Law 2021;6(2):69-82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Współczesny człowiek mocno akcentuje potrzebę swojego bezpieczeństwa. Czyste środowisko ma istotne znaczenie dla zdrowia i dobrostanu ludzi. Nadrzędnym celem jest stworzenie takich warunków gospodarowania środowiskiem, które spełnią wymogi zrównoważonego rozwoju, a także zapewnią lepsze życie mieszkańcom. Ważne jest także bezpieczeństwo człowieka w cyberprzestrzeni. Znaczenie bezpieczeństwa obywateli korzystających z systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych z każdym dniem wzrasta. Treść artykułu dotyczy porównania najważniejszych zagrożeń środowiskowych i w cyberprzestrzeni
 
REFERENCES (18)
1.
Albińska J., Rtęć w tuszach zwierząt łownych pochodzących z terenu województwa łódzkiego, ,,Rocznik Ochrona Środowiska” 2011, t. 13.
 
2.
Arguilla J., Ronfeldt D., The Aduent of Netwar [w:] Networks and Netwars. The Future of Terror, Crime and Militancy, red. J. Arguilla, D. Ronfeldt, Santa Monica 2001.
 
3.
Bębas S., Jędrzejko M.Z., Kasprzak K., Szwedzik A., Taper A., Cyfrowe dzieci. Zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy, Warszawa 2017.
 
4.
Bobik B., Profilaktyka cyberprzemocy jako obszar pomocy pedagogicznej [w:] Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa, red. M. Górka, Warszawa 2017.
 
5.
Bolechów B., Sieci przeciwko hierarchiom – wyzwania dla suwerenności państw [w:] Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. Z. Leszczyński, S. Sadowski, Warszawa 2005.
 
6.
Brach M., Przestrzenne aspekty dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach na terenie Leśnictwa Stankowizna, ,,Roczniki Geomatyki” 2012, nr 10.
 
7.
Dawidziuk J., Problemy stabilności oraz trwałości lasu w praktyce urządzeniowej, ,,Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2014, nr 39.
 
8.
Gromiec M., Zagrożenia związane z jakością wody, ,,Nauka” 2014, nr 1.
 
9.
Jasnowska J., Zagrożenie powodzią torfowisk nad Zalewem Szczecińskim (Pomorze Zachodnie) – przyczyny i skutki, ,,Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 2011, nr 67.
 
10.
Juda-Rezler K., Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego i gospodarką odpadami komunalnymi, ,,Nauka” 2010, nr 4.
 
11.
Kosiński J., Paradygmat cyberprzestępczości, Warszawa 2015.
 
12.
Łabędzki L., Problematyka susz w Polsce, ,,Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie” 2004, nr 4.
 
13.
Morbitzer J., Od technologii kształcenia do pedagogiki medialnej [w:] Szkoła w świecie współczesnym, red. B. Muchacka, M. Szymański, Kraków 2008.
 
14.
Pływaczewski W., Grabież światowych zasobów leśnych – perspektywa forest crime [w:] Nielegalna eksploatacja zasobów leśnych, red. W. Pływaczewski, M. Duda, Olsztyn 2013.
 
15.
Ribeiro R., Społeczna percepcja deforestacji – na przykładzie biomu Mata Atlantica w Brazylii, ,,Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2015, nr 1.
 
16.
Rojan E., Rola bardzo silnego wiatru w przekształcaniu rzeźby terenu w piętrze leśnym gór, na przykładzie wiatrowału w słowackich Tatrach Wysokich, ,,Czasopismo Geograficzne” 2010, nr 81.
 
17.
Solan M., Zanieczyszczenia lasów śmieciami, ,,Inżynieria Ekologiczna” 2012, nr 30.
 
18.
Zębek E., Zasady gospodarki odpadami w ujęciu prawnym i środowiskowym, Olsztyn 2018.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top